Sociale Initiatieven
Scroll

Bestuur

mr. drs. Arnold R.J. Croiset van Uchelen - voorzitter
Bernard E.M.M. Uyttendaele - penningmeester
drs. Jacqueline Detiger
Glenda I. Nühn-Morris
Drs. Peter B. Mensing

Operationeel directeur

Henk J.Th. van Stokkom - henkvanstokkom@dioraphte.nl - +31 78 635 11 11 - +31 626 33 22 11

Accountants

Lentink De Jonge

Financiën en financiële administratie

Jac's den Boer & Vink

Adres

Kuipershaven 169, 
Postbus 255, 3300 AG Dordrecht 
+31 78 635 22 22

Doelstelling

De stichting heeft ten doel het verlenen van financiële ondersteuning aan algemeen nut beogende instellingen in binnen- en buitenland, welke uitsluitend of nagenoeg uitsluitend ten doel hebben het organiseren van projecten of activiteiten ten behoeve van:

- kwetsbare groepen in de maatschappij;
- onderwijs;
- gezondheidszorg;
- werkgelegenheid;
- natuur en milieu;
- de bevordering - alsmede de uitvoering - van wetenschappelijk onderzoek;
- Nederlands cultureel erfgoed; en/of
- Nederlandse podiumkunsten,
alsmede al hetgeen met vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

Beleid

Voor meer informatie over het beleid in de portefeuille Cultureel Erfgoed klikt u hier.
Voor meer informatie over het beleid in de portefeuille Podiumkunsten klikt u hier.
Voor meer informatie over het beleid in de portefeuille Natuurbescherming klikt u hier.
Voor meer informatie over het beleid in de portefeuille Sociale Initiatieven klikt u hier.
Voor meer informatie over het beleid in de portefeuille Wetenschap en Onderzoek klikt u hier.

Financieel overzicht

Lees hier het financieel overzicht 2016 van Stichting Dioraphte.

Activiteitenverslag 2015 - planning 2016

In 2015 heeft Dioraphte 188 toekenningen verstrekt voor een totaalbedrag van 12.181.608 euro.
Meer informatie treft u aan in het jaarbericht 2015.

Voor 2016 heeft Stichting Dioraphte de intentie om voor circa 12.000.000 euro aan projecten te besteden, waarvan circa 5.400.000 euro voor sociale initiatieven in de vijf kernlanden in Afrika.

Beloningsbeleid

In de huidige statuten van de stichting staat hierover:
"De bestuurders ontvangen geen bezoldiging, middellijk noch onmiddellijk. Onder bezoldiging wordt niet verstaan een redelijke vergoeding voor de ten behoeve van de stichting gemaakte onkosten en een niet bovenmatig vacatiegeld. De hoogte daarvan wordt vastgesteld door het bestuur. Alle aan de bestuurders betaalde vergoedingen worden als zodanig in de jaarrekening opgenomen en toegelicht."

Kamer van Koophandel - RSIN

Kamer van Koophandel dossiernummer 17150595 
RSIN (Rechtspersonen Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer) 811835054