Scroll

Cultureel Erfgoed

Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie

Bij Cultureel Erfgoed is het toekenningsbeleid vooral gericht op projecten die te maken hebben met roerend en/of onroerend erfgoed in Nederland. Denk hierbij onder meer aan het beheer en behoud van cultureel erfgoed in de ruimste zin van het woord, monumenten, archeologie, archieven en musea.

Dioraphte zoekt projecten die van blijvende waarde zijn. Tijdelijke projecten, zoals tentoonstellingen, symposia etc. vallen daardoor buiten het toekenningsbeleid. Daarbij gaat de voorkeur uit naar projecten die als kwetsbaar bestempeld kunnen worden: projecten die zonder financiële steun van derden absoluut niet van de grond zouden komen, niet altijd een enorm publiek genereren, maar wel belangrijk zijn om te realiseren.

Bij projecten ten aanzien van onroerend erfgoed, waaronder begrepen kerkorgels, komen alleen rijksmonumenten in aanmerking, mits ze niet in eigendom zijn van de rijksoverheid of een lagere overheid. Deze monumenten dienen nadrukkelijk een publieksfunctie te hebben, zoals het geval is bij kerken, structureel opengestelde kastelen en musea.

Op het gebied van roerend erfgoed ondersteunt Dioraphte geen aankopen van objecten ten behoeve van bijvoorbeeld musea.

Ondersteuning van de realisatie van publicaties komt slechts in heel uitzonderlijke gevallen voor. Het gaat dan om uitgaven met een hoog wetenschappelijk karakter, niet perse bestemd voor een groot publiek en waarvan de inhoudelijke waarde geruime tijd relevant blijft. Denk hierbij aan bestandscatalogi (dus geen tentoonstellingscatalogi) en aan complete briefuitgaven van kunstenaars of schrijvers.

Dioraphte ondersteunt geen projecten van individuen, waardoor aanvragen van en voor beeldend kunstenaars, bijvoorbeeld om werken te vervaardigen, niet in aanmerking komen.

Bij de beoordeling of een aanvraag in aanmerking komt voor toekenning wordt onder andere gekeken naar de omvang van de begroting van het project, de financiële omvang van de aanvragende organisatie én de verhouding tussen die twee. Dioraphte zoekt naar projecten die qua omvang in de middenmoot zitten. Is een project te groot dan is een financiële bijdrage van Dioraphte te klein in opzichte van het totaal. Is een project te klein dan is veelal sprake van een project dat meer van regionaal dan landelijk belang is. 

Dioraphte denkt bij projectaanvragen in de kunstsector graag mee. Ook worden projecten op eigen initiatief in gang gezet en worden projecten ‘gescout’, hetgeen betekent dat Dioraphte een potentiële aanvrager benadert in plaats van andersom.  

Vanzelfsprekend kent Dioraphte alleen toe aan organisaties die een bepaalde mate van professionaliteit hebben. Zo wordt van musea minimaal verlangd dat ze zijn opgenomen in het Museumregister.

Adviseur - contactpersoon Cultureel Erfgoed

Antoon Ott

www.artilaw.nl - info@artilaw.nl - +31 20 6767637

Toekenningsbeleid

Paviljoen Huis Doorn

In beginsel wordt steun verleend middels giften. 

Dioraphte Cultureel Erfgoed richt zich bij voorkeur op projecten en activiteiten die voor grote groepen mensen in de samenleving van belang zijn, of kunnen worden. Een project dat door Dioraphte wordt ondersteund, kan een looptijd van meerdere jaren hebben.

Geografisch richt Stichting Dioraphte Cultureel Erfgoed zich in beginsel op projecten en activiteiten in Nederland.

Richtlijnen en criteria

Stichting Dioraphte (het fonds) hanteert in principe de volgende algemene richtlijnen en criteria:

 • Het fonds verleent financiële steun aan algemeen nut beogende instellingen in binnen- en buitenland.
 • De steun van het fonds is vooral gericht op het mogelijk maken van, bij voorkeur, afgebakende projecten, waarbij in principe geen projecten worden gesteund die tijdens de aanvraag of behandeling reeds geheel of gedeeltelijk gerealiseerd zijn. Daarbij genieten projecten met een breed maatschappelijk draagvlak de voorkeur.
 • Ook kan steun worden verleend aan projecten met een looptijd van enkele (in de regel 2 tot 4) jaren, maar de steun heeft nooit een permanent karakter. Exploitatietekorten, niet- projectgebonden salariskosten, kosten van levensonderhoud en kosten verbonden aan de normale activiteiten van een organisatie behoren ook tot de dekkingsmogelijkheden.
 • Aangezien het fonds gevraagd zal worden om een financiële bijdrage dient uw aanvraag ook op het financiële vlak helder en overzichtelijk te zijn. Het is goed om zorg te dragen voor een (voor zover van toepassing); investeringsbegroting, exploitatiebegroting en een dekkingsplan.
 • Er wordt ook indirect steun verleend middels samenwerking met diverse andere partijen (waaronder andere vermogensfondsen).
 • Aanvragen voor financiële steun ten behoeve van een individu worden in beginsel niet in behandeling genomen.
 • Aan overheden, overheidsinstellingen of structureel geheel of vrijwel geheel door een overheid gesubsidieerde instellingen wordt in principe geen steun verleend, evenmin als aan commerciële instellingen.
 • Aan activiteiten of projecten met een uitgesproken c.q. overwegend politiek of religieus karakter wordt geen financiële steun verleend.
 • De aanvrager moet bij de aanvraag aantonen niet zelf te kunnen beschikken over (voldoende) middelen om het project te financieren. Indien in een later stadium toch blijkt dat de aanvrager kan (kon) beschikken over vermogens of fondsen op eigen of andermans naam of over andere middelen of inkomsten, zonder hiervan ten tijde van de aanvraag of nadien schriftelijk melding te hebben gemaakt, zal de door de het fonds eventueel verleende toekenning kunnen worden ingetrokken en restitutie van al verleende financiële steun worden verlangd.

In alle gevallen is het oordeel van het bestuur van Stichting Dioraphte bindend bij het al dan niet honoreren van een aanvraag. Hiertegen is geen beroep mogelijk. Indien het bestuur een beslissing niet wenst te motiveren is hiertegen ook geen beroep mogelijk.

De hiervoor genoemde richtlijnen kunnen zonder vooroverleg worden aangepast.

Vooraanvraag Cultureel Erfgoed

foto Harry Anders

Toekenningsvoorwaarden Vooraanvraag

Eerst een Vooraanvraag indienen

U dient eerst een vooraanvraag in te dienen en een reactie af te wachten. Afhankelijk van de vergadercyclus van Stichting Dioraphte kan een reactie enige dagen tot enige weken op zich laten wachten. 

Na een positieve reactie kunt u een Complete Aanvraag per e-mail indienen.

Vooraanvragen die per gewone e-mail, dus niet via de weblink hierboven, of per gewone post, op papier, worden ingediend worden niet in behandeling genomen.

Een Complete Aanvraag die per e-mail op postbus@dioraphte.nl wordt ontvangen, wordt alleen in behandeling genomen indien deze op uitnodiging van een van de adviseurs (op basis van een vooraanvraag) is toegestuurd.

Een Complete Aanvraag indienen

De aanvraag in één (1) PDF bestand, met een bestandsnaam die naam organisatie, naam project en datum van verzending bevat (zonodig afgekort), toesturen aan postbus@dioraphte.nl.

De aanvraag dient voorzien te zijn van een begeleidende brief waarin het project kort wordt toegelicht, het gevraagde bedrag wordt vermeld en waar de contact gegevens in staan. 

De benodigde aanvullende informatie (zie hier onder) graag in een apart PDF bestand toesturen!

Stukken die niet per e-mail verzonden kunnen worden (boeken / publicatiemateriaal van grote omvang) dienen NA OVERLEG toegestuurd te worden aan het postadres van de stichting (zie 'contact & route').

Na ontvangst van uw Complete Aanvraag ontvangt u binnen tien dagen per e-mail een bevestiging van ontvangst van uw aanvraag. Bij deze bevestiging wordt de datum aangegeven waarop uw aanvraag behandeld zal worden door het bestuur. Bij het uitblijven van een ontvangstbevestiging is uw aanvraag mogelijk niet ontvangen en is het verstandig contact met ons op te nemen. Benodigde aanvullende informatie bij complete aanvraag:

Navolgende informatie kan in een apart bestand / aparte bestanden (bij voorkeur PDF) worden toegezonden;

 • Recent uittreksel Kamer van Koophandel kopie, niet ouder dan 1 jaar.
 • Kopie statuten.
 • Kopie van de ANBI rangschikking/aanwijzing van de belastingdienst voor zover van toepassing.
 • Meest recente financiële jaarverslag voorzien van accountantsverklaring (ingericht volgens de Richtlijn voor Fondsenwervende instellingen). Een beoordelingsverklaring of samenstellingsverklaring kan ook maar geniet niet de voorkeur.
 • Kopie van CBF verklaring van geen bezwaar / keurmerk - alleen voor instellingen die landelijk (ook) fondsen werven bij particulieren.
 • Lijst/overzicht van de voor deze aanvraag aangeschreven fondsen + financieel resultaat (dekkingsplan). Geactualiseerd en gedateerd s.v.p.
 • Volledige jaarbegroting van uw organisatie voor het lopende boekjaar.
 • Indien u gebruik maakt van een fondsenwerver/fondsenwervend bureau (al of niet -tijdelijk- in loondienst) dan vernemen wij graag de geschatte kosten voor de fondsenwerving inzake uw ingediende aanvraag.

U ontvangt circa tien dagen na de bestuursvergadering schriftelijk bericht over het bestuursbesluit met - zo nodig - een kopie van de toekenningsvoorwaarden.

Bij een aanhouding dient er verder overleg over de aanvraag plaats te vinden door de aanvrager en Antoon Ott, www.artilaw.nl - info@artilaw.nl - +31 20 6767637. Bij een afwijzing kunt u voor een motivatie ook contact met hem opnemen.

Algemene informatie

Door indiening van een complete aanvraag stemt u er mee in dat alle informatie die aan ons wordt verstrekt inzake de aanvraag en uw organisatie, ter beschikking wordt gesteld aan het bestuur en de adviseurs van Stichting Dioraphte. Ook stemt u ermee in dat wij informatie kunnen inwinnen over uw aanvraag bij die partijen waarvan bekend is (geworden) dat uw aanvraag daar ook in behandeling is (geweest). Complete aanvragen dienen tenminste 25 werkdagen voor een (geplande) vergaderdatum in ons bezit te zijn. Bij het ontbreken van één van de bijlagen (zonder toelichting of vooroverleg) wordt uw aanvraag als niet compleet apart gehouden totdat alle gevraagde stukken door ons zijn ontvangen. Genoemde vergaderdata kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd. Aan ons toegestuurde informatie wordt niet geretourneerd.

ANBI informatie

Koninklijk Conservatorium

Bestuur

mr. drs. Arnold R.J. Croiset van Uchelen - voorzitter 
         - bestuurslid sinds 24 februari 2016 - voorzitter per 1 januari 2017
Bernard E.M.M. Uyttendaele - penningmeester sinds 24 februari 2016
drs. Jacqueline Detiger - sinds 24 februari 2016
Glenda I. Nühn-Morris - sinds 1 januari 2017
Drs. Peter B. Mensing - sinds 1 januari 2017

Operationeel directeur

Henk J.Th. van Stokkom - henkvanstokkom@dioraphte.nl - +31 78 635 11 11 - +31 626 33 22 11

Accountants

Lentink De Jonge

Financiën en financiële administratie

Jac's den Boer & Vink

Adres

Kuipershaven 169,
Postbus 255, 3300 AG Dordrecht
+31 78 635 22 22

Doelstelling

De stichting heeft ten doel het verlenen van financiële ondersteuning aan algemeen nut beogende instellingen in binnen- en buitenland, welke uitsluitend of nagenoeg uitsluitend ten doel hebben het organiseren van projecten of activiteiten ten behoeve van:

- kwetsbare groepen in de maatschappij;
- onderwijs;
- gezondheidszorg;
- werkgelegenheid;
- natuur en milieu;
- de bevordering - alsmede de uitvoering - van wetenschappelijk onderzoek;
- Nederlands cultureel erfgoed; en/of
- Nederlandse podiumkunsten,
alsmede al hetgeen met vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

Beleid

Voor meer informatie over het beleid in de portefeuille Cultureel Erfgoed klikt u hier.
Voor meer informatie over het beleid in de portefeuille Podiumkunsten klikt u hier.
Voor meer informatie over het beleid in de portefeuille Natuurbescherming klikt u hier.
Voor meer informatie over het beleid in de portefeuille Sociale Initiatieven klikt u hier.
Voor meer informatie over het beleid in de portefeuille Wetenschap en Onderzoek klikt u hier.

Activiteitenverslag 2015

In 2015 heeft Dioraphte 188 toekenningen verstrekt voor een totaalbedrag van 12.181.608 euro.
Meer informatie treft u aan in het jaarbericht 2015.

Financieel overzicht 2016

Lees hier het financieel overzicht 2016 van Stichting Dioraphte.

Planning 2017

Voor 2017 heeft Stichting Dioraphte de intentie om voor circa 12.000.000 euro aan projecten te besteden, waarvan circa 5,4 miljoen euro voor sociale initiatieven in de vijf kernlanden in Afrika, 1,6 miljoen euro aan sociale initiatieven in Nederland, 1,2 miljoen aan podiumkunsten, 1,2 miljoen aan cultureel erfgoed, 1,2 miljoen aan natuurbescherming en 1,2 miljoen euro aan wetenschap en onderzoek.

Beloningsbeleid

In de huidige statuten van de stichting staat hierover:
"De bestuurders ontvangen geen bezoldiging, middellijk noch onmiddellijk. Onder bezoldiging wordt niet verstaan een redelijke vergoeding voor de ten behoeve van de stichting gemaakte onkosten en een niet bovenmatig vacatiegeld. De hoogte daarvan wordt vastgesteld door het bestuur. Alle aan de bestuurders betaalde vergoedingen worden als zodanig in de jaarrekening opgenomen en toegelicht."

Kamer van Koophandel - RSIN

Kamer van Koophandel dossiernummer 17150595
RSIN (Rechtspersonen Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer) 811835054

Contact & Route

Museum Belvedere

Adviseur - contactpersoon Cultureel Erfgoed

Antoon Ott, www.artilaw.nl - info@artilaw.nl - +31 20 6767637

Projectadministratie (aanvragen - rapportages - betaalverzoeken)

Inge van Stokkom - van Veen - postbus@dioraphte.nl
Tom A.W. van Stokkom - +31 78 635 22 22

Bezoekadres - postadres

Kuipershaven 169,
Postbus 255,  3300 AG  DORDRECHT NL

Routebeschrijving

Plan hier eenvoudig uw route naar ons adres.
Uw vertrekpunt (straat + plaats of postcode):