Scroll

Natuurbescherming

Bangwuelu, foto Stichting African Parks

Met Dioraphte Natuurbescherming ondersteunen we instellingen die projecten met een hoge kwaliteit hebben op het gebied van natuurbehoud en behoud van biodiversiteit, zowel in Nederland alsook in Afrika.
Dioraphte ondersteunt in Nederland bijvoorbeeld De Hoge Veluwe, omdat dit voor Nederland belangrijke, particuliere park een aanzienlijke bijdrage levert aan zowel natuurbehoud, behoud van biodiversiteit, natuureducatie en recreatie. 

Adviseur - contactpersoon Natuurbescherming

Michaela van Wassenaer,  www.cultureconsult.net - michaelaculture@gmail.com - +31 634709932

Toekenningsbeleid

Boommarter, Hoge Veluwe, foto Wim Weenink

In beginsel wordt steun verleend middels giften. 

Dioraphte Natuurbescherming richt zich bij voorkeur op projecten en activiteiten die voor grote groepen mensen in de samenleving van belang zijn, of kunnen worden. Een project dat door Dioraphte wordt ondersteund, kan een looptijd van meerdere jaren hebben.

Richtlijnen en criteria

Stichting Dioraphte (het fonds) hanteert in principe de volgende algemene richtlijnen en criteria:

 • Het fonds verleent financiële steun aan algemeen nut beogende instellingen in binnen- en buitenland.
 • De steun van het fonds is vooral gericht op het mogelijk maken van, bij voorkeur, afgebakende projecten, waarbij in principe geen projecten worden gesteund die tijdens de aanvraag of behandeling reeds geheel of gedeeltelijk gerealiseerd zijn. Daarbij genieten projecten met een breed maatschappelijk draagvlak de voorkeur.
 • Ook kan steun worden verleend aan projecten met een looptijd van enkele (in de regel 2 tot 4) jaren, maar de steun heeft nooit een permanent karakter. Exploitatietekorten, niet- projectgebonden salariskosten, kosten van levensonderhoud en kosten verbonden aan de normale activiteiten van een organisatie behoren ook tot de dekkingsmogelijkheden.
 • Aangezien het fonds gevraagd zal worden om een financiële bijdrage dient uw aanvraag ook op het financiële vlak helder en overzichtelijk te zijn. Het is goed om zorg te dragen voor een (voor zover van toepassing); investeringsbegroting, exploitatiebegroting en een dekkingsplan.
 • Er wordt ook indirect steun verleend middels samenwerking met diverse andere partijen (waaronder andere vermogensfondsen).
 • Aanvragen voor financiële steun ten behoeve van een individu worden in beginsel niet in behandeling genomen.
 • Aan overheden, overheidsinstellingen of structureel geheel of vrijwel geheel door een overheid gesubsidieerde instellingen wordt in principe geen steun verleend, evenmin als aan commerciële instellingen.
 • Aan activiteiten of projecten met een uitgesproken c.q. overwegend politiek of religieus karakter wordt geen financiële steun verleend.
 • De aanvrager moet bij de aanvraag aantonen niet zelf te kunnen beschikken over (voldoende) middelen om het project te financieren. Indien in een later stadium toch blijkt dat de aanvrager kan (kon) beschikken over vermogens of fondsen op eigen of andermans naam of over andere middelen of inkomsten, zonder hiervan ten tijde van de aanvraag of nadien schriftelijk melding te hebben gemaakt, zal de door de het fonds eventueel verleende toekenning kunnen worden ingetrokken en restitutie van al verleende financiële steun worden verlangd.

In alle gevallen is het oordeel van het bestuur van Stichting Dioraphte bindend bij het al dan niet honoreren van een aanvraag. Hiertegen is geen beroep mogelijk. Indien het bestuur een beslissing niet wenst te motiveren is hiertegen ook geen beroep mogelijk.

De hiervoor genoemde richtlijnen kunnen zonder vooroverleg worden aangepast.

Vooraanvraag Natuurbescherming

Bangwuelu, foto Stichting African Parks

ToekenningsvoorwaardenVooraanvraag

Eerst een Vooraanvraag indienen

U dient eerst een vooraanvraag in te dienen en een reactie af te wachten. Afhankelijk van de vergadercyclus van Stichting Dioraphte kan een reactie enige dagen tot enige weken op zich laten wachten. 

Na een positieve reactie kunt u een Complete Aanvraag per e-mail indienen.

Vooraanvragen die per gewone e-mail, dus niet via de weblink hierboven, of per gewone post, op papier, worden ingediend worden niet in behandeling genomen.

Een Complete Aanvraag die per e-mail op postbus@dioraphte.nl wordt ontvangen, wordt alleen in behandeling genomen indien deze op uitnodiging van een van de adviseurs (op basis van een vooraanvraag) is toegestuurd.

Een Complete Aanvraag indienen

De aanvraag in één (1) PDF bestand, met een bestandsnaam die naam organisatie, naam project en datum van verzending bevat (zonodig afgekort), toesturen aan postbus@dioraphte.nl.

De aanvraag dient voorzien te zijn van een begeleidende brief waarin het project kort wordt toegelicht, het gevraagde bedrag wordt vermeld en waar de contact gegevens in staan. 

De benodigde aanvullende informatie (zie hier onder) graag in een apart PDF bestand toesturen!

Stukken die niet per e-mail verzonden kunnen worden (boeken / publicatiemateriaal van grote omvang) dienen NA OVERLEG toegestuurd te worden aan het postadres van de stichting (zie 'contact & route').

Na ontvangst van uw Complete Aanvraag ontvangt u binnen tien dagen per e-mail een bevestiging van ontvangst van uw aanvraag. Bij deze bevestiging wordt de datum aangegeven waarop uw aanvraag behandeld zal worden door het bestuur. Bij het uitblijven van een ontvangstbevestiging is uw aanvraag mogelijk niet ontvangen en is het verstandig contact met ons op te nemen. Benodigde aanvullende informatie bij complete aanvraag:

Navolgende informatie kan in een apart bestand / aparte bestanden (bij voorkeur PDF) worden toegezonden;

 • Recent uittreksel Kamer van Koophandel kopie, niet ouder dan 1 jaar.
 • Kopie statuten.
 • Kopie van de ANBI rangschikking/aanwijzing van de belastingdienst voor zover van toepassing.
 • Meest recente financiële jaarverslag voorzien van accountantsverklaring (ingericht volgens de Richtlijn voor Fondsenwervende instellingen). Een beoordelingsverklaring of samenstellingsverklaring kan ook maar geniet niet de voorkeur.
 • Kopie van CBF verklaring van geen bezwaar / keurmerk - alleen voor instellingen die landelijk (ook) fondsen werven bij particulieren.
 • Lijst/overzicht van de voor deze aanvraag aangeschreven fondsen + financieel resultaat (dekkingsplan). Geactualiseerd en gedateerd s.v.p.
 • Volledige jaarbegroting van uw organisatie voor het lopende boekjaar.
 • Indien u gebruik maakt van een fondsenwerver/fondsenwervend bureau (al of niet -tijdelijk- in loondienst) dan vernemen wij graag de geschatte kosten voor de fondsenwerving inzake uw ingediende aanvraag.

U ontvangt circa tien dagen na de bestuursvergadering schriftelijk bericht over het bestuursbesluit met - zo nodig - een kopie van de toekenningsvoorwaarden.

Bij een aanhouding dient er verder overleg over de aanvraag plaats te vinden door de aanvrager en Michaela van Wassenaer, www.cultureconsult.net - michaelaculture@gmail.com - +31 634709932. Bij een afwijzing kunt u voor een motivatie ook contact met haar opnemen.

Algemene informatie

Door indiening van een complete aanvraag stemt u er mee in dat alle informatie die aan ons wordt verstrekt inzake de aanvraag en uw organisatie, ter beschikking wordt gesteld aan het bestuur en de adviseurs van Stichting Dioraphte. Ook stemt u ermee in dat wij informatie kunnen inwinnen over uw aanvraag bij die partijen waarvan bekend is (geworden) dat uw aanvraag daar ook in behandeling is (geweest). Complete aanvragen dienen tenminste 25 werkdagen voor een (geplande) vergaderdatum in ons bezit te zijn. Bij het ontbreken van één van de bijlagen (zonder toelichting of vooroverleg) wordt uw aanvraag als niet compleet apart gehouden totdat alle gevraagde stukken door ons zijn ontvangen. Genoemde vergaderdata kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd. Aan ons toegestuurde informatie wordt niet geretourneerd.

ANBI informatie

Hoge Veluwe, foto Robbert Maas

Bestuur

mr. drs. Arnold R.J. Croiset van Uchelen - voorzitter 
         - bestuurslid sinds 24 februari 2016 - voorzitter per 1 januari 2017
Bernard E.M.M. Uyttendaele - penningmeester sinds 24 februari 2016
drs. Jacqueline Detiger - sinds 24 februari 2016
Glenda I. Nühn-Morris - sinds 1 januari 2017
Drs. Peter B. Mensing - sinds 1 januari 2017

Operationeel directeur

Henk J.Th. van Stokkom - henkvanstokkom@dioraphte.nl - +31 78 635 11 11 - +31 626 33 22 11

Accountants

Lentink De Jonge

Financiën en financiële administratie

Jac's den Boer & Vink

Adres

Kuipershaven 169, 
Postbus 255, 3300 AG Dordrecht 
+31 78 635 22 22

Doelstelling

De stichting heeft ten doel het verlenen van financiële ondersteuning aan algemeen nut beogende instellingen in binnen- en buitenland, welke uitsluitend of nagenoeg uitsluitend ten doel hebben het organiseren van projecten of activiteiten ten behoeve van:

- kwetsbare groepen in de maatschappij;
- onderwijs;
- gezondheidszorg;
- werkgelegenheid;
- natuur en milieu;
- de bevordering - alsmede de uitvoering - van wetenschappelijk onderzoek;
- Nederlands cultureel erfgoed; en/of
- Nederlandse podiumkunsten,
alsmede al hetgeen met vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

Beleid

Voor meer informatie over het beleid in de portefeuille Cultureel Erfgoed klikt u hier.
Voor meer informatie over het beleid in de portefeuille Podiumkunsten klikt u hier.
Voor meer informatie over het beleid in de portefeuille Natuurbescherming klikt u hier.
Voor meer informatie over het beleid in de portefeuille Sociale Initiatieven klikt u hier.
Voor meer informatie over het beleid in de portefeuille Wetenschap en Onderzoek klikt u hier.

Activiteitenverslag 2015

In 2015 heeft Dioraphte 188 toekenningen verstrekt voor een totaalbedrag van 12.181.608 euro.
Meer informatie treft u aan in het jaarbericht 2015.

Financieel overzicht 2016

Lees hier het financieel overzicht 2016 van Stichting Dioraphte.

Planning 2017

Voor 2017 heeft Stichting Dioraphte de intentie om voor circa 12.000.000 euro aan projecten te besteden, waarvan circa 5,4 miljoen euro voor sociale initiatieven in de vijf kernlanden in Afrika, 1,6 miljoen euro aan sociale initiatieven in Nederland, 1,2 miljoen aan podiumkunsten, 1,2 miljoen aan cultureel erfgoed, 1,2 miljoen aan natuurbescherming en 1,2 miljoen euro aan wetenschap en onderzoek.

Beloningsbeleid

In de huidige statuten van de stichting staat hierover:
"De bestuurders ontvangen geen bezoldiging, middellijk noch onmiddellijk. Onder bezoldiging wordt niet verstaan een redelijke vergoeding voor de ten behoeve van de stichting gemaakte onkosten en een niet bovenmatig vacatiegeld. De hoogte daarvan wordt vastgesteld door het bestuur. Alle aan de bestuurders betaalde vergoedingen worden als zodanig in de jaarrekening opgenomen en toegelicht."

Kamer van Koophandel - RSIN

Kamer van Koophandel dossiernummer 17150595 
RSIN (Rechtspersonen Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer) 811835054

Contact & Route

Rewilding Europe, foto Bruno D'Amicis

Adviseur - contactpersoon Natuurbescherming

Michaela van Wassenaer, www.cultureconsult.net - michaelaculture@gmail.com - +31 634709932

Projectadministratie (aanvragen - rapportages - betaalverzoeken)

Inge van Stokkom - van Veen - postbus@dioraphte.nl
Tom A.W. van Stokkom - +31 78 635 22 22

Bezoekadres - postadres

Kuipershaven 169,
Postbus 255,  3300 AG  DORDRECHT NL

Routebeschrijving

Plan hier eenvoudig uw route naar ons adres.
Uw vertrekpunt (straat + plaats of postcode):