Podiumkunsten in Nederland
Scroll

Podiumkunsten in Nederland

Dioraphte ondersteunt projecten en activiteiten in de professionele podiumkunsten: muziek en muziektheater (alleen klassiek en jazz), dans, theater, gemengde podiumkunstenfestivals en veelbelovende nieuwe initiatieven in de podiumkunsten. Daarnaast ondersteunt Dioraphte enkele film- en literatuurfestivals met een regionaal en/of landelijk bereik.

Dioraphte zoekt in het bijzonder naar projecten en activiteiten in de podiumkunsten die zorgen voor ontwikkeling en vernieuwing van de podiumkunsten en activiteiten die de instroom en doorstroom van professioneel podiumkunstentalent bevorderen.

Reguliere podiumkunst- of filmproducties als kernactiviteit van een organisatie, amateurkunst, cultuureducatie en welzijnsprojecten vallen buiten het toekenningsbeleid.

Toekenningsbeleid

De voorkeur gaat uit naar projecten en activiteiten die zorgen voor vernieuwing of verrijking van de professionele podiumkunsten. Veelal zijn dit festivals voor dans, theater, muziek of gemengde podiumkunsten met een landelijk en/of regionaal bereik. Of het zijn projecten die zorgen voor eenmalige of duurzame impuls van de podiumkunsten, zoals het ontwikkelen van inhoudelijke formats of een koerswijziging. 

Ook wil Dioraphte met ondersteuning de instroom en doorstroom bevorderen van talent (professionele makers en uitvoerenden). Dit zijn vooral talentontwikkelings- en makerstrajecten, concoursen of podiumkunstenfestivals gericht op (jong) talent. 

Dioraphte geeft alleen financiële steun aan professionele organisaties. Van belang zijn ook de omvang van de projectbegroting, de financiële omvang van de aanvragende organisatie én de verhouding tussen die twee. Dioraphte zoekt naar projecten die qua omvang in de middenmoot zitten. Bij een te groot project is een financiële bijdrage van Dioraphte te klein ten opzichte van het totaal. Bij een te klein project is veelal sprake van een lokaal initiatief, in plaats van regionaal of landelijk.

Dioraphte bekijkt bij de beoordeling van de aanvragen ook in welke mate organisaties de Fair Practice Code toepassen. 

In beginsel wordt steun verleend middels giften. We kennen twee soorten giften.

Bij de onvoorwaardelijke gift boekt Dioraphte een bedrag over op basis van een betalingsverzoek volgens de bij de toekenning verstrekte voorwaarden.

Bij de maximale gift - het meest gebruikelijke type - wordt een bedrag vastgesteld dat Dioraphte maximaal zal bijdragen op basis van het budget in de aanvraag. De eindrapportage is bepalend voor de uiteindelijke bijdrage, die wordt berekend op basis van het verschil tussen de geplande uitgaven in het aanvraagbudget en de werkelijke uitgaven.

Projecten kunnen een looptijd van meerdere jaren hebben.

Adviseur - contactpersoon Podiumkunsten in Nederland

drs. Lonneke Regter - Musonia

www.musonia.nl - dioraphte@musonia.nl - +31 620499685

Bovenstaande contactgegevens zijn voor vragen. Niet voor (voor-)aanvragen. Ga naar deze pagina voor een vooraanvraag.

Algemene Richtlijnen en criteria

Stichting Dioraphte (het fonds) hanteert de volgende algemene richtlijnen en criteria:

 • Het fonds verleent financiële steun aan algemeen nut beogende instellingen in binnen- en buitenland.
 • Het fonds is vooral gericht op het mogelijk maken van bij voorkeur afgebakende projecten. Projecten die tijdens de aanvraag of behandeling daarvan reeds geheel of gedeeltelijk gerealiseerd zijn, zijn uitgesloten van steun.
 • Projecten met een breed maatschappelijk draagvlak genieten de voorkeur.
 • Projecten met een looptijd van enkele (in de regel 2 tot 4) jaren kunnen ondersteuning krijgen, maar deze heeft nooit een permanent karakter.
 • Exploitatietekorten, niet-projectgebonden salariskosten, kosten van levensonderhoud en kosten verbonden aan de normale activiteiten van een organisatie behoren ook tot de dekkingsmogelijkheden.
 • Uw aanvraag dient ook op het financiële vlak helder en overzichtelijk te zijn. U dient zorg te dragen voor een investeringsbegroting (voor zover van toepassing), een exploitatiebegroting en een dekkingsplan.
 • Dioraphte verleent ook indirect steun middels samenwerking met andere partijen, waaronder vermogensfondsen.
 • Aanvragen voor financiële steun ten behoeve van een individu worden niet in behandeling genomen.
 • Dioraphte verleent geen steun aan overheden, overheidsinstellingen of structureel geheel of vrijwel geheel door een overheid gesubsidieerde instellingen (direct of indirect.)
 • Dioraphte verleent geen steun aan commerciële instellingen.
 • Dioraphte verleent geen steun aan activiteiten of projecten met een overwegend politiek of religieus karakter. 
 • De aanvrager moet bij de aanvraag aantonen niet zelf te kunnen beschikken over voldoende middelen om het project te financieren. Indien in een later stadium blijkt dat de aanvrager ten tijde van de aanvraag beschikte over vermogens of fondsen op eigen of andermans naam of over andere middelen of inkomsten, zonder hiervan toen of nadien schriftelijk melding te hebben gemaakt, kan de door de het fonds verleende toekenning worden ingetrokken en restitutie van verleende financiële steun worden verlangd.

In alle gevallen is het oordeel van het bestuur van Stichting Dioraphte bindend bij het honoreren van een aanvraag. Hiertegen is geen beroep mogelijk. Indien het bestuur een beslissing niet wenst te motiveren is hiertegen ook geen beroep mogelijk.

De hiervoor genoemde richtlijnen kunnen zonder vooroverleg worden aangepast.

ANBI informatie Dioraphte

Vooraanvraag Podiumkunsten

ToekenningsvoorwaardenVooraanvraag

Eerst een Vooraanvraag indienen

U dient eerst een Vooraanvraag in te dienen. 

Daarbij is het van belang dat u kort en duidelijk informatie verstrekt over uw organisatie in het tekstvak 'Korte omschrijving van uw aanvraag'. In dit formulier vermeldt u ook de doelstellingen van de aanvraag, het beoogde resultaat, de totale kosten die gemoeid zijn met de aanvraag, en het bedrag van de aanvraag bij Dioraphte.
Een reactie kan afhankelijk van de vergadercyclus van Stichting Dioraphte enige dagen tot enige weken op zich laten wachten. Na een positieve reactie op de Vooraanvraag kunt u een Complete Aanvraag per e-mail indienen.

Vooraanvragen en Complete Aanvragen die per gewone e-mail (niet via deze website) of per gewone post (op papier) worden ingediend worden niet in behandeling genomen.

Een Complete Aanvraag wordt alleen in behandeling genomen indien een van onze adviseurs u heeft uitgenodigd die in te dienen. Om opeenhoping van complete aanvragen te voorkomen geven wij geen informatie over het vergaderrooster van Dioraphte. U kunt uw aanvraag indienen wanneer het u schikt en wij nemen een en ander dan in behandeling. Houd rekening met een doorlooptijd van circa zes maanden vanaf de vooraanvraag.

Een Complete Aanvraag indienen

Indien u een verzoek tot indiening van een complete aanvraag van onze adviseur heeft ontvangen staan hier de voorwaarden waaraan deze complete aanvraag dient te voldoen.

Contact

Na 15 jaar als adviseur en contactpersoon Podiumkunsten voor Dioraphte werkzaam te zijn geweest, heeft Michaela van Wassenaer besloten zich vanaf 1 januari 2019 volledig te gaan richten op de activiteiten binnen haar maatschap High Impact Philanthropy (www.hipnederland.nl). Het bestuur van Dioraphte is Michaela dankbaar voor haar kundige inzet en toewijding in al die jaren, waarbij zij richting heeft helpen geven aan ons donatiebeleid. 

Wij zijn blij in Lonneke Regter een uitstekende opvolger voor Michaela te hebben gevonden. Vanaf heden is Lonneke de contactpersoon voor aanvragen op het gebied van de Podiumkunsten. Michaela zal tot 1 januari a.s. als adviseur van het bestuur aanblijven en Lonneke verder inwerken.

Adviseur - contactpersoon Podiumkunsten in Nederland

drs. Lonneke Regter - Musonia

www.musonia.nldioraphte@musonia.nl - +31 620499685

Project administratie (aanvragen - rapporten – betaalverzoeken)

Nadat u van de adviseur van het bestuur een uitnodiging heeft ontvangen voor het indienen van een complete aanvraag kunt u deze toesturen aan Inge van Stokkom - van Veen - postbus@dioraphte.nl

Voor lopende zaken betreffende toekenningen, zoals rapportages en betaalverzoeken, kunt u zich richten tot Tom A.W. van Stokkom - postbus@dioraphte.nl

Het sturen van vooraanvragen alsmede het ongevraagd toesturen van voorstellen en/of complete aanvragen naar postbus@dioraphte.nl wordt niet op prijs gesteld (u zult dan ook geen reactie ontvangen op dergelijke e-mail pogingen).

Bezoekadres - postadres

Kuipershaven 169, 3311 AM DORDRECHT NL

Uitsluitend voor zaken die niet per e-mail verzonden kunnen worden kan navolgend postadres gebruikt worden.

Postbus 255, 3300 AG DORDRECHT NL