Podiumkunsten in Nederland
Scroll

Podiumkunsten in Nederland

Dioraphte ondersteunt projecten en activiteiten in de professionele podiumkunsten: muziek en muziektheater (alleen klassiek en jazz), dans, theater, gemengde podiumkunstenfestivals en veelbelovende nieuwe initiatieven in de podiumkunsten. Daarnaast ondersteunt Dioraphte enkele film- en literatuurfestivals met een regionaal en/of landelijk bereik.

Dioraphte zoekt in het bijzonder naar projecten en activiteiten in de podiumkunsten die zorgen voor ontwikkeling en vernieuwing van de podiumkunsten en activiteiten die de instroom en doorstroom van professioneel podiumkunstentalent bevorderen.

Podiumkunst- of filmproducties als kernactiviteit van een organisatie, activiteiten voor podiumkunstenaars  buiten Nederland, amateurkunst, cultuureducatie en welzijnsprojecten vallen buiten het toekenningsbeleid. 

Toekenningsbeleid

De voorkeur gaat uit naar projecten en activiteiten die zorgen voor vernieuwing of verrijking van de professionele podiumkunsten. Veelal zijn dit festivals voor dans, theater, muziek of gemengde podiumkunsten met een landelijk en/of regionaal bereik. Of het zijn projecten die zorgen voor eenmalige of duurzame impuls van de podiumkunsten, zoals het ontwikkelen van inhoudelijke formats of een koerswijziging. 

Ook wil Dioraphte met ondersteuning de instroom en doorstroom bevorderen van talent (professionele makers en uitvoerenden). Dit zijn vooral talentontwikkelings- en makerstrajecten, concoursen of podiumkunstenfestivals gericht op (jong) talent. 

Dioraphte geeft alleen financiële steun aan professionele organisaties. Van belang zijn ook de omvang van de projectbegroting, de financiële omvang van de aanvragende organisatie én de verhouding tussen die twee. Dioraphte zoekt naar projecten die qua omvang in de middenmoot zitten. Bij een te groot project is een financiële bijdrage van Dioraphte te klein ten opzichte van het totaal. Bij een te klein project is veelal sprake van een lokaal initiatief, in plaats van regionaal of landelijk.

Dioraphte bekijkt bij de beoordeling van de aanvragen ook in welke mate organisaties bij de vergoedingen die zij betalen de Fair Practice Code volgen.

In beginsel wordt steun verleend middels giften. We kennen twee soorten giften.

Bij de onvoorwaardelijke gift boekt Dioraphte een bedrag over op basis van een betalingsverzoek volgens de bij de toekenning verstrekte voorwaarden.

Bij de maximale gift - het meest gebruikelijke type - wordt een bedrag vastgesteld dat Dioraphte maximaal zal bijdragen op basis van het budget in de aanvraag. De eindrapportage is bepalend voor de uiteindelijke bijdrage, die wordt berekend op basis van het verschil tussen de geplande uitgaven in het aanvraagbudget en de werkelijke uitgaven.

Algemene Richtlijnen, criteria en werkwijze inzake Podiumkunsten

Stichting Dioraphte (het fonds) hanteert de volgende algemene richtlijnen en criteria:

 • Het fonds verleent alleen financiële steun aan Algemeen Nut Beogende Instellingen in Nederland (door de Belastingdienst erkende ANBI's).
 • Het fonds is vooral gericht op het mogelijk maken van bij voorkeur afgebakende projecten. Projecten die tijdens de aanvraag of behandeling daarvan reeds geheel of gedeeltelijk gerealiseerd zijn, zijn uitgesloten van steun.
 • Projecten met een regionale of landelijke impact en uitstraling genieten de voorkeur.
 • Projecten met een looptijd van een tot twee jaar kunnen ondersteuning krijgen, maar deze heeft nooit een permanent karakter.
 • Exploitatietekorten, niet-projectgebonden salariskosten, kosten van levensonderhoud en kosten verbonden aan de normale activiteiten van een organisatie behoren ook tot de dekkingsmogelijkheden.
 • Uw aanvraag dient ook op het financiële vlak helder en overzichtelijk te zijn. U dient zorg te dragen voor een investeringsbegroting (voor zover van toepassing), een exploitatiebegroting en een dekkingsplan.
 • Dioraphte verleent ook indirect steun middels samenwerking met andere partijen, waaronder vermogensfondsen.
 • Aanvragen voor financiële steun ten behoeve van een individu worden niet in behandeling genomen.
 • Dioraphte verleent geen steun aan overheden, overheidsinstellingen of structureel geheel of vrijwel geheel door een overheid gesubsidieerde instellingen (direct of indirect.)
 • Dioraphte verleent geen steun aan commerciële instellingen.
 • Dioraphte verleent geen steun aan activiteiten of projecten met een overwegend politiek of religieus karakter. 
 • De aanvrager moet bij de aanvraag aantonen niet zelf te kunnen beschikken over voldoende middelen om het project te financieren. Indien in een later stadium blijkt dat de aanvrager ten tijde van de aanvraag beschikte over vermogens of fondsen op eigen of andermans naam of over andere middelen of inkomsten, zonder hiervan toen of nadien schriftelijk melding te hebben gemaakt, kan de door de het fonds verleende toekenning worden ingetrokken en restitutie van verleende financiële steun worden verlangd.

Het aanvraagproces bij Dioraphte begint met een vooraanvraag.

Vooraanvragen dienen via onderstaande pagina te worden ingediend.

Vooraanvragen die per gewone e-mail of per gewone post (op papier) worden ingediend worden niet in behandeling genomen. Vooraanvragen die naar onze mening niet voldoen aan de algemene richtlijnen en criteria, zoals hierboven beschreven, worden ook niet in behandeling genomen en u ontvangt dan ook geen reactie op uw vooraanvraag.

Een Complete Aanvraag wordt alleen in behandeling genomen indien een van onze adviseurs u heeft uitgenodigd die in te dienen. Complete Aanvragen die ongevraagd per gewone e-mail of gewone post ('op papier') worden ingediend worden niet in behandeling genomen. 

Om opeenhoping van complete aanvragen te voorkomen geven wij geen informatie over het vergaderrooster van Dioraphte. U kunt uw aanvraag indienen wanneer het u schikt en wij nemen een en ander dan in behandeling. Houd rekening met een doorlooptijd van circa zes maanden vanaf de vooraanvraag.

In alle gevallen is het oordeel van het bestuur van Stichting Dioraphte bindend bij het honoreren van een aanvraag. Hiertegen is geen beroep mogelijk. Indien het bestuur een beslissing niet wenst te motiveren is hiertegen ook geen beroep mogelijk.

Stichting Dioraphte kan zonder vooroverleg, onder oplegging van vertrouwelijkheid, aan een derde advies vragen inzake alle verstrekte aanvraag- en projectgegevens.

De hiervoor genoemde richtlijnen kunnen zonder vooroverleg worden aangepast.

Vooraanvraag Podiumkunsten

Vooraanvraag indienen

Het aanvraagproces bij Dioraphte begint met een vooraanvraag.

Daarbij is het van belang dat u kort en duidelijk informatie verstrekt over uw organisatie in het tekstvak 'Korte omschrijving van uw aanvraag'.

In dit formulier vermeldt u ook de doelstellingen van de aanvraag en in hoeverre deze passen bij het toekenningsbeleid van Dioraphte, het beoogde resultaat, de totale kosten die gemoeid zijn met de aanvraag, en het bedrag van de aanvraag bij Dioraphte.

Een reactie kan afhankelijk van de vergadercyclus van Stichting Dioraphte enige dagen tot enige weken op zich laten wachten. Na een positieve reactie op de Vooraanvraag kunt u een Complete Aanvraag per e-mail indienen. 

Klik hier om een vooraanvraag in te dienen

Complete Aanvraag indienen

Indien u een verzoek tot indiening van een complete aanvraag van onze adviseur heeft ontvangen staan hier de vereisten waaraan deze complete aanvraag dient te voldoen. Indien u niet wordt uitgenodigd om een complete aanvraag in te dienen, is het niet mogelijk hier bezwaar tegen in te dienen.

Vereisten waaraan complete aanvraag dient te voldoen

En bij eventuele toekenning zijn de navolgende standaard toekenningsvoorwaarden van toepassing.

Standaard toekenningsvoorwaarden bij toekenning complete aanvraag

Contact

Adviseur - contactpersoon Podiumkunsten in Nederland

drs. Lonneke Regter - Musonia

www.musonia.nldioraphte@musonia.nl 

Bovenstaand e-mail adres is niet voor (voor-)aanvragen. 

Project administratie (aanvragen - rapporten – betaalverzoeken)

Nadat u van de adviseur van het bestuur een uitnodiging heeft ontvangen voor het indienen van een complete aanvraag kunt u deze toesturen aan Inge van Stokkom - van Veen - postbus@dioraphte.nl

Ook rapportages en betaalverzoeken kunt u toesturen via - postbus@dioraphte.nl

Het sturen van vooraanvragen alsmede het ongevraagd toesturen van voorstellen en/of complete aanvragen naar postbus@dioraphte.nl wordt niet op prijs gesteld (u zult dan ook geen reactie ontvangen op dergelijke e-mail pogingen).

Bezoekadres - koerieradres

Kuipershaven 169, 3311 AM DORDRECHT NL

Uitsluitend voor zaken die niet per e-mail verzonden kunnen worden kan navolgend postadres gebruikt worden.

Postbus 255, 3300 AG DORDRECHT NL