Sociale Initiatieven in Nederland
Scroll

Sociale Initiatieven in Nederland

Dioraphte geeft middels deze portefeuille financiële steun aan sociaal-maatschappelijke projecten, inclusief opvang en begeleiding, die een verbetering beogen in de situatie van mensen met een migratie/vluchtelingenachtergrond, mensen met een lichamelijke en/of verstandelijke functiebeperking, alsmede ouderen en mensen met een sociale functiebeperking (mensen die in armoede en isolement leven). 

Toekenningsbeleid

Sleutelwoorden zijn menswaardigheid en zelfredzaamheid voor met name mensen in armoede, mensen met een functiebeperking, ouderen en mensen met een migratie/vluchtelingenachtergrond

Dioraphte Sociale Initiatieven in Nederland richt zich bij voorkeur op projecten en activiteiten die grote groepen mensen in onze samenleving (kunnen) bereiken.

In beginsel wordt steun verleend middels giften. Dat kan een gift voor een project zijn maar ook organisatiefinanciering. We kennen twee soorten giften. 

Bij de onvoorwaardelijke gift boekt Dioraphte een bedrag over op basis van een betalingsverzoek volgens de bij de toekenning verstrekte voorwaarden.

Bij de maximale gift - het meest gebruikelijke type - wordt een bedrag vastgesteld dat Dioraphte maximaal zal bijdragen op basis van het budget in de aanvraag. De eindrapportage is bepalend voor de uiteindelijke bijdrage, die wordt berekend op basis van het verschil tussen de geplande uitgaven in het aanvraagbudget en de werkelijke uitgaven (al of niet op basis van een 'bijgestelde' begroting).

Projecten kunnen een looptijd van meerdere jaren hebben.


Algemene Richtlijnen, criteria en werkwijze

Stichting Dioraphte (het fonds) hanteert de volgende algemene richtlijnen en criteria:

 • Het fonds verleent financiële steun aan algemeen nut beogende instellingen in binnen- en buitenland.
 • Het fonds is vooral gericht op het mogelijk maken van bij voorkeur afgebakende projecten. Projecten die tijdens de aanvraag of behandeling daarvan reeds geheel of gedeeltelijk gerealiseerd zijn, zijn uitgesloten van steun.
 • Projecten met een breed maatschappelijk draagvlak genieten de voorkeur.
 • Projecten met een looptijd van enkele (in de regel 2 tot 4) jaren kunnen ondersteuning krijgen, maar deze heeft nooit een permanent karakter.
 • Exploitatietekorten, niet-projectgebonden salariskosten, kosten van levensonderhoud en kosten verbonden aan de normale activiteiten van een organisatie behoren ook tot de dekkingsmogelijkheden.
 • Uw aanvraag dient ook op het financiële vlak helder en overzichtelijk te zijn. U dient zorg te dragen voor een investeringsbegroting (voor zover van toepassing), een exploitatiebegroting en een dekkingsplan.
 • Dioraphte verleent ook indirect steun middels samenwerking met andere partijen, waaronder vermogensfondsen.
 • Aanvragen voor financiële steun ten behoeve van een individu worden niet in behandeling genomen.
 • Dioraphte verleent geen steun aan overheden, overheidsinstellingen of structureel geheel of vrijwel geheel door een overheid gesubsidieerde instellingen (direct of indirect.)
 • Dioraphte verleent geen steun aan commerciële instellingen.
 • Dioraphte verleent geen steun aan activiteiten of projecten met een overwegend politiek of religieus karakter. 
 • De aanvrager moet bij de aanvraag aantonen niet zelf te kunnen beschikken over voldoende middelen om het project te financieren. Indien in een later stadium blijkt dat de aanvrager ten tijde van de aanvraag beschikte over vermogens of fondsen op eigen of andermans naam of over andere middelen of inkomsten, zonder hiervan toen of nadien schriftelijk melding te hebben gemaakt, kan de door de het fonds verleende toekenning worden ingetrokken en restitutie van verleende financiële steun worden verlangd.

Het aanvraagproces bij Dioraphte begint met een vooraanvraag.

Vooraanvragen dienen via onderstaande pagina te worden ingediend. Vooraanvragen die per gewone e-mail of per gewone post (op papier) worden ingediend worden niet in behandeling genomen. Vooraanvragen die naar onze mening niet voldoen aan de algemene richtlijnen en criteria, zoals hierboven beschreven, worden ook niet in behandeling genomen en u ontvangt dan ook geen reactie op uw vooraanvraag.

Een Complete Aanvraag wordt alleen in behandeling genomen indien een van onze adviseurs u heeft uitgenodigd die in te dienen. Complete Aanvragen die ongevraagd per gewone e-mail of gewonen post ('op papier') worden ingediend worden niet in behandeling genomen. 

Om opeenhoping van complete aanvragen te voorkomen geven wij geen informatie over het vergaderrooster van Dioraphte. U kunt uw aanvraag indienen wanneer het u schikt en wij nemen een en ander dan in behandeling. Houd rekening met een doorlooptijd van circa zes maanden vanaf de vooraanvraag.

In alle gevallen is het oordeel van het bestuur van Stichting Dioraphte bindend bij het honoreren van een aanvraag. Hiertegen is geen beroep mogelijk. Indien het bestuur een beslissing niet wenst te motiveren is hiertegen ook geen beroep mogelijk.

Stichting Dioraphte kan zonder vooroverleg, onder oplegging van vertrouwelijkheid, aan een derde advies vragen inzake alle verstrekte aanvraag- en projectgegevens.

De hiervoor genoemde richtlijnen kunnen zonder vooroverleg worden aangepast.

Vooraanvraag Sociale Initiatieven in Nederland

Vooraanvraag indienen

Het aanvraagproces bij Dioraphte begint met een vooraanvraag.

Daarbij is het van belang dat u kort en duidelijk informatie verstrekt over uw organisatie in het tekstvak 'Korte omschrijving van uw aanvraag'.

In dit formulier vermeldt u ook de doelstellingen van de aanvraag, het beoogde resultaat, de totale kosten die gemoeid zijn met de aanvraag, en het bedrag van de aanvraag bij Dioraphte.

Een reactie kan afhankelijk van de vergadercyclus van Stichting Dioraphte enige dagen tot enige weken op zich laten wachten. Na een positieve reactie op de Vooraanvraag kunt u een Complete Aanvraag per e-mail indienen. 

Klik hier om een vooraanvraag in te dienen

Complete Aanvraag indienen

Indien u een verzoek tot indiening van een complete aanvraag van onze adviseur heeft ontvangen staan hier de vereisten waaraan deze complete aanvraag dient te voldoen.

Vereisten waaraan complete aanvraag dient te voldoen

En bij eventuele toekenning zijn de navolgende standaard toekenningsvoorwaarden van toepassing.

Standaard toekenningsvoorwaarden bij toekenning complete aanvraag

Contact

Adviseurs - contactpersonen Sociale Initiatieven in Nederland

Henk J.Th. van Stokkom - DoenDenkers® - henkvanstokkom@dioraphte.nl 

Ouderen - mensen met een sociale functiebeperking (armoede & sociaal isolement).

Mustapha Charifi MSc MA - MC Management & Advies - charifi@gmail.com  

Mensen met een migratie/vluchtelingenachtergrond - mensen met een lichamelijke en/of verstandelijke functiebeperking.

Bovenstaande e-mail adressen zijn voor vragen. Niet voor (voor-)aanvragen. 

Project administratie (aanvragen - rapporten – betaalverzoeken)

Nadat u van de adviseur van het bestuur een uitnodiging heeft ontvangen voor het indienen van een complete aanvraag kunt u deze toesturen aan Inge van Stokkom - van Veen - postbus@dioraphte.nl

Voor lopende zaken betreffende toekenningen, zoals rapportages en betaalverzoeken, kunt u zich richten tot Tom A.W. van Stokkom - postbus@dioraphte.nl

Het sturen van vooraanvragen alsmede het ongevraagd toesturen van voorstellen en/of complete aanvragen naar postbus@dioraphte.nl wordt niet op prijs gesteld (u zult dan ook geen reactie ontvangen op dergelijke e-mail pogingen).

Bezoekadres - koerieradres

Kuipershaven 169, 3311 AM DORDRECHT NL

Uitsluitend voor zaken die niet per e-mail verzonden kunnen worden kan navolgend postadres gebruikt worden.

Postbus 255, 3300 AG DORDRECHT NL