Podiumkunsten
Scroll

In beginsel wordt steun verleend middels giften. 

We kennen twee soorten giften. De eerste is de onvoorwaardelijke gift. Daarbij wordt een bedrag toegekend en overgeboekt op basis van een betalingsverzoek volgens de bij de toekenning verstrekte toekenningsvoorwaarden.

Het tweede type gift is de maximale gift. Bij dit type gift - dat het meeste wordt toegekend - wordt een bedrag vastgesteld dat Dioraphte maximaal zal bijdragen op basis van het budget in de aanvraag. De uiteindelijke bijdrage wordt bepaald op basis van de eindrapportage en zal dus minder zijn indien er minder is uitgegeven aan het project/de activiteit etc. (er wordt dan Pro Rata bijgedragen op basis van het verschil tussen het budget in de aanvraag en de uiteindelijke realisatie).

Dioraphte Podiumkunsten richt zich bij voorkeur op projecten en activiteiten die voor grote groepen mensen in de samenleving van belang zijn, of kunnen worden. Een project dat door Dioraphte wordt ondersteund, kan een looptijd van meerdere jaren hebben.

Geografisch richt Stichting Dioraphte Podiumkunsten zich op projecten en activiteiten in Nederland zo mogelijk met een internationaal bereik.

Richtlijnen en criteria

Stichting Dioraphte (het fonds) hanteert in principe de volgende algemene richtlijnen en criteria:

  • Het fonds verleent financiële steun aan algemeen nut beogende instellingen in binnen- en buitenland.
  • De steun van het fonds is vooral gericht op het mogelijk maken van, bij voorkeur, afgebakende projecten, waarbij in principe geen projecten worden gesteund die tijdens de aanvraag of behandeling reeds geheel of gedeeltelijk gerealiseerd zijn. Daarbij genieten projecten met een breed maatschappelijk draagvlak de voorkeur.
  • Ook kan steun worden verleend aan projecten met een looptijd van enkele (in de regel 2 tot 4) jaren, maar de steun heeft nooit een permanent karakter. Exploitatietekorten, niet- projectgebonden salariskosten, kosten van levensonderhoud en kosten verbonden aan de normale activiteiten van een organisatie behoren ook tot de dekkingsmogelijkheden.
  • Aangezien het fonds gevraagd zal worden om een financiële bijdrage dient uw aanvraag ook op het financiële vlak helder en overzichtelijk te zijn. Het is goed om zorg te dragen voor een (voor zover van toepassing); investeringsbegroting, exploitatiebegroting en een dekkingsplan.
  • Er wordt ook indirect steun verleend middels samenwerking met diverse andere partijen (waaronder andere vermogensfondsen).
  • Aanvragen voor financiële steun ten behoeve van een individu worden in beginsel niet in behandeling genomen.
  • Aan overheden, overheidsinstellingen of structureel geheel of vrijwel geheel door een overheid gesubsidieerde instellingen wordt in principe geen steun verleend, evenmin als aan commerciële instellingen.
  • Aan activiteiten of projecten met een uitgesproken c.q. overwegend politiek of religieus karakter wordt geen financiële steun verleend.
  • De aanvrager moet bij de aanvraag aantonen niet zelf te kunnen beschikken over (voldoende) middelen om het project te financieren. Indien in een later stadium toch blijkt dat de aanvrager kan (kon) beschikken over vermogens of fondsen op eigen of andermans naam of over andere middelen of inkomsten, zonder hiervan ten tijde van de aanvraag of nadien schriftelijk melding te hebben gemaakt, zal de door de het fonds eventueel verleende toekenning kunnen worden ingetrokken en restitutie van al verleende financiële steun worden verlangd.

In alle gevallen is het oordeel van het bestuur van Stichting Dioraphte bindend bij het al dan niet honoreren van een aanvraag. Hiertegen is geen beroep mogelijk. Indien het bestuur een beslissing niet wenst te motiveren is hiertegen ook geen beroep mogelijk.

De hiervoor genoemde richtlijnen kunnen zonder vooroverleg worden aangepast.