Sociale Initiatieven in Nederland
Scroll

Sleutelwoorden zijn menswaardigheid en zelfredzaamheid voor met name mensen in armoede, mensen met een functiebeperking, ouderen en mensen met een migratie/vluchtelingenachtergrond

Dioraphte Sociale Initiatieven in Nederland richt zich bij voorkeur op projecten en activiteiten die grote groepen mensen in onze samenleving (kunnen) bereiken.

In beginsel wordt steun verleend middels giften. Dat kan een gift voor een project zijn maar ook organisatiefinanciering. We kennen twee soorten giften. 

Bij de onvoorwaardelijke gift boekt Dioraphte een bedrag over op basis van een betalingsverzoek volgens de bij de toekenning verstrekte voorwaarden.

Bij de maximale gift - het meest gebruikelijke type - wordt een bedrag vastgesteld dat Dioraphte maximaal zal bijdragen op basis van het budget in de aanvraag. De eindrapportage is bepalend voor de uiteindelijke bijdrage, die wordt berekend op basis van het verschil tussen de geplande uitgaven in het aanvraagbudget en de werkelijke uitgaven (al of niet op basis van een 'bijgestelde' begroting).

Projecten kunnen een looptijd van meerdere jaren hebben.

Algemene Richtlijnen, criteria en werkwijze inzake Sociale Initiatieven Nederland

Stichting Dioraphte (het fonds) hanteert de volgende algemene richtlijnen en criteria:

 • Het fonds verleent financiële steun aan algemeen nut beogende instellingen in binnen- en buitenland.
 • Het fonds is vooral gericht op het mogelijk maken van bij voorkeur afgebakende projecten. Projecten die tijdens de aanvraag of behandeling daarvan reeds geheel of gedeeltelijk gerealiseerd zijn, zijn uitgesloten van steun.
 • Projecten met een breed maatschappelijk draagvlak genieten de voorkeur.
 • Projecten met een looptijd van enkele (in de regel 2 tot 4) jaren kunnen ondersteuning krijgen, maar deze heeft nooit een permanent karakter.
 • Exploitatietekorten, niet-projectgebonden salariskosten, kosten van levensonderhoud en kosten verbonden aan de normale activiteiten van een organisatie behoren ook tot de dekkingsmogelijkheden.
 • Uw aanvraag dient ook op het financiële vlak helder en overzichtelijk te zijn. U dient zorg te dragen voor een investeringsbegroting (voor zover van toepassing), een exploitatiebegroting en een dekkingsplan.
 • Dioraphte verleent ook indirect steun middels samenwerking met andere partijen, waaronder vermogensfondsen.
 • Aanvragen voor financiële steun ten behoeve van een individu worden niet in behandeling genomen.
 • Dioraphte verleent geen steun aan overheden, overheidsinstellingen of structureel geheel of vrijwel geheel door een overheid gesubsidieerde instellingen (direct of indirect.)
 • Dioraphte verleent geen steun aan commerciële instellingen.
 • Dioraphte verleent geen steun aan activiteiten of projecten met een overwegend politiek of religieus karakter. 
 • De aanvrager moet bij de aanvraag aantonen niet zelf te kunnen beschikken over voldoende middelen om het project te financieren. Indien in een later stadium blijkt dat de aanvrager ten tijde van de aanvraag beschikte over vermogens of fondsen op eigen of andermans naam of over andere middelen of inkomsten, zonder hiervan toen of nadien schriftelijk melding te hebben gemaakt, kan de door de het fonds verleende toekenning worden ingetrokken en restitutie van verleende financiële steun worden verlangd.
 • voor de portefeuille Sociale Initiatieven Nederland geldt aanvullend dat navolgende zaken in beginsel geen ondersteuning van Dioraphte kunnen verkrijgen;
  • aankoop, restauratie, verbouw of nieuwbouw van onroerende en roerende goederen,
  • festiviteiten, deelname aan en/of organiseren van symposia, congressen, conferenties en dergelijke,
  • uitgave van boeken, bouw van websites of de productie van films en dergelijke.

Het aanvraagproces bij Dioraphte begint met een vooraanvraag.

Vooraanvragen dienen via onderstaande pagina te worden ingediend.

Vooraanvragen die per gewone e-mail of per gewone post (op papier) worden ingediend worden niet in behandeling genomen. Vooraanvragen die naar onze mening niet voldoen aan de algemene richtlijnen en criteria, zoals hierboven beschreven, worden ook niet in behandeling genomen en u ontvangt dan ook geen reactie op uw vooraanvraag.

Een Complete Aanvraag wordt alleen in behandeling genomen indien een van onze adviseurs u heeft uitgenodigd die in te dienen. Complete Aanvragen die ongevraagd per gewone e-mail of gewone post ('op papier') worden ingediend worden niet in behandeling genomen. 

Om opeenhoping van complete aanvragen te voorkomen geven wij geen informatie over het vergaderrooster van Dioraphte. U kunt uw aanvraag indienen wanneer het u schikt en wij nemen een en ander dan in behandeling. Houd rekening met een doorlooptijd van circa zes maanden vanaf de vooraanvraag.

In alle gevallen is het oordeel van het bestuur van Stichting Dioraphte bindend bij het honoreren van een aanvraag. Hiertegen is geen beroep mogelijk. Indien het bestuur een beslissing niet wenst te motiveren is hiertegen ook geen beroep mogelijk.

Stichting Dioraphte kan zonder vooroverleg, onder oplegging van vertrouwelijkheid, aan een derde advies vragen inzake alle verstrekte aanvraag- en projectgegevens.

De hiervoor genoemde richtlijnen kunnen zonder vooroverleg worden aangepast.