Sociale Initiatieven in Afrika
Scroll

Sleutelwoorden zijn:

 • Onderwijs: vrouwenrechten, vakonderwijs en tertiair onderwijs, studiebeurzen (met name lokaal);
 • Gezondheidszorg: inclusief voorlichting over reproductieve rechten;
 • Werkgelegenheid: in de landbouwsector en onder kwetsbare groepen ook in andere sectoren;
 • Community Building.

Projecten en activiteiten die grote groepen mensen in de samenleving (kunnen) bereiken, genieten de voorkeur. Projecten kunnen een looptijd van meerdere jaren hebben. 

In beginsel wordt steun verleend middels giften. Dat kan een gift voor een project zijn maar ook organisatiefinanciering. We kennen twee soorten giften. 

Bij de onvoorwaardelijke gift boekt Dioraphte een bedrag over op basis van een betalingsverzoek volgens de bij de toekenning verstrekte voorwaarden.

Bij de maximale gift - het meest gebruikelijke type - wordt een bedrag vastgesteld dat Dioraphte maximaal zal bijdragen op basis van het budget in de aanvraag. De eindrapportage is bepalend voor de uiteindelijke bijdrage, die wordt berekend op basis van het verschil tussen de geplande uitgaven in het aanvraagbudget en de werkelijke uitgaven.

Projecten kunnen een looptijd van meerdere jaren hebben.

Belangrijke mededelingen

1.Indien u een verzoek tot indiening van een complete aanvraag van onze adviseur heeft ontvangen staan hier de voorwaarden waaraan deze complete aamvraag dient te voldoen.

2. Dioraphte zoekt actief naar potentiële partners en nodigt hen uit om aanvragen in te dienen. Helaas is het voor ons niet mogelijk om te reageren op e-mail of gewone post inzake mogelijke aanvragen en/of aanvragen die niet op ons verzoek aan ons worden toegestuurd.

3. Stichting Dioraphte kan zonder vooroverleg, onder oplegging van vertrouwelijkheid, aan een derde advies vragen inzake alle verstrekte aanvraag- en projectgegevens.

Adviseur - contactpersoon Sociale Initiatieven

Henk J.Th. van Stokkom - DoenDenkers® - henkvanstokkom@dioraphte.nl - +31 78 635 11 11

Bovenstaande contactgegevens zijn voor vragen. Niet voor (voor-)aanvragen. 

Algemene Richtlijnen en criteria

Stichting Dioraphte (het fonds) hanteert de volgende algemene richtlijnen en criteria:

 • Het fonds verleent financiële steun aan algemeen nut beogende instellingen in binnen- en buitenland.
 • Het fonds is vooral gericht op het mogelijk maken van bij voorkeur afgebakende projecten. Projecten die tijdens de aanvraag of behandeling daarvan reeds geheel of gedeeltelijk gerealiseerd zijn, zijn uitgesloten van steun.
 • Projecten met een breed maatschappelijk draagvlak genieten de voorkeur.
 • Projecten met een looptijd van enkele (in de regel 2 tot 4) jaren kunnen ondersteuning krijgen, maar deze heeft nooit een permanent karakter.
 • Exploitatietekorten, niet-projectgebonden salariskosten, kosten van levensonderhoud en kosten verbonden aan de normale activiteiten van een organisatie behoren ook tot de dekkingsmogelijkheden.
 • Uw aanvraag dient ook op het financiële vlak helder en overzichtelijk te zijn. U dient zorg te dragen voor een investeringsbegroting (voor zover van toepassing), een exploitatiebegroting en een dekkingsplan.
 • Dioraphte verleent ook indirect steun middels samenwerking met andere partijen, waaronder vermogensfondsen.
 • Aanvragen voor financiële steun ten behoeve van een individu worden niet in behandeling genomen.
 • Dioraphte verleent geen steun aan overheden, overheidsinstellingen of structureel geheel of vrijwel geheel door een overheid gesubsidieerde instellingen (direct of indirect.)
 • Dioraphte verleent geen steun aan commerciële instellingen.
 • Dioraphte verleent geen steun aan activiteiten of projecten met een overwegend politiek of religieus karakter.
 • Aanvragers die actief zijn in Ethiopië, Kenia en Oeganda zijn bij voorkeur ten minste vijf jaar actief en hebben een jaarlijks budget van circa 250.000 euro of meer.
 • De aanvrager moet bij de aanvraag aantonen niet zelf te kunnen beschikken over voldoende middelen om het project te financieren. Indien in een later stadium blijkt dat de aanvrager ten tijde van de aanvraag beschikte over vermogens of fondsen op eigen of andermans naam of over andere middelen of inkomsten, zonder hiervan toen of nadien schriftelijk melding te hebben gemaakt, kan de door de het fonds verleende toekenning worden ingetrokken en restitutie van verleende financiële steun worden verlangd.

In alle gevallen is het oordeel van het bestuur van Stichting Dioraphte bindend bij het honoreren van een aanvraag. Hiertegen is geen beroep mogelijk. Indien het bestuur een beslissing niet wenst te motiveren is hiertegen ook geen beroep mogelijk.

De hiervoor genoemde richtlijnen kunnen zonder vooroverleg worden aangepast.

ANBI informatie Dioraphte