Cultureel Erfgoed
Scroll

In beginsel wordt steun verleend middels giften. 

We kennen twee soorten giften. De eerste is de onvoorwaardelijke gift. Daarbij wordt een bedrag toegekend en overgeboekt op basis van een betalingsverzoek volgens de bij de toekenning verstrekte toekenningsvoorwaarden.

Het tweede type gift is de maximale gift. Bij dit type gift - dat het meeste wordt toegekend - wordt een bedrag vastgesteld dat Dioraphte maximaal zal bijdragen op basis van het budget in de aanvraag. De uiteindelijke bijdrage wordt bepaald op basis van de eindrapportage en zal dus minder zijn indien er minder is uitgegeven aan het project/de activiteit etc. (er wordt dan Pro Rata bijgedragen op basis van het verschil tussen het budget in de aanvraag en de uiteindelijke realisatie).

Bij Cultureel Erfgoed is het toekenningsbeleid vooral gericht op projecten die te maken hebben met roerend en/of onroerend erfgoed in Nederland. Denk hierbij onder meer aan het beheer en behoud van cultureel erfgoed in de ruimste zin van het woord, monumenten, archeologie, archieven en musea.

Dioraphte zoekt projecten die van blijvende waarde zijn. Tijdelijke projecten, zoals tentoonstellingen, symposia etc. vallen daardoor buiten het toekenningsbeleid. Daarbij gaat de voorkeur uit naar projecten die als kwetsbaar bestempeld kunnen worden: projecten die zonder financiële steun van derden absoluut niet van de grond zouden komen, niet altijd een enorm publiek genereren, maar wel belangrijk zijn om te realiseren.

Bij projecten ten aanzien van onroerend erfgoed komen alleen rijksmonumenten in aanmerking, mits ze niet in eigendom zijn van de rijksoverheid of een lagere overheid. Deze monumenten dienen nadrukkelijk een publieksfunctie te hebben, zoals het geval is bij kerken, structureel opengestelde kastelen en musea. Restauratie van orgels valt buiten het toekenningsbeleid van Dioraphte.

Op het gebied van roerend erfgoed ondersteunt Dioraphte geen aankopen van objecten ten behoeve van bijvoorbeeld musea.

Ondersteuning van de realisatie van publicaties komt slechts in heel uitzonderlijke gevallen voor. Het gaat dan om uitgaven met een hoog wetenschappelijk karakter, niet perse bestemd voor een groot publiek en waarvan de inhoudelijke waarde geruime tijd relevant blijft. Denk hierbij aan bestandscatalogi (dus geen tentoonstellingscatalogi) en aan complete briefuitgaven van kunstenaars of schrijvers.

Dioraphte ondersteunt geen projecten van individuen, waardoor aanvragen van en voor beeldend kunstenaars, bijvoorbeeld om werken te vervaardigen, niet in aanmerking komen.

Bij de beoordeling of een aanvraag in aanmerking komt voor toekenning wordt onder andere gekeken naar de omvang van de begroting van het project, de financiële omvang van de aanvragende organisatie én de verhouding tussen die twee. Dioraphte zoekt naar projecten die qua omvang in de middenmoot zitten. Is een project te groot dan is een financiële bijdrage van Dioraphte te klein in opzichte van het totaal. Is een project te klein dan is veelal sprake van een project dat meer van regionaal dan landelijk belang is. 

Dioraphte denkt bij projectaanvragen in de kunstsector graag mee. Ook worden projecten op eigen initiatief in gang gezet en worden projecten ‘gescout’, hetgeen betekent dat Dioraphte een potentiële aanvrager benadert in plaats van andersom.  

Vanzelfsprekend kent Dioraphte alleen toe aan organisaties die een bepaalde mate van professionaliteit hebben. Zo wordt van musea minimaal verlangd dat ze zijn opgenomen in het Museumregister.

In beginsel wordt steun verleend middels giften. 

Een project dat door Dioraphte wordt ondersteund, kan een looptijd van meerdere jaren hebben.

Geografisch richt Stichting Dioraphte Cultureel Erfgoed zich in beginsel op projecten en activiteiten in Nederland.

Richtlijnen en criteria

Stichting Dioraphte (het fonds) hanteert in principe de volgende algemene richtlijnen en criteria:

  • Het fonds verleent financiële steun aan algemeen nut beogende instellingen in binnen- en buitenland.
  • De steun van het fonds is vooral gericht op het mogelijk maken van, bij voorkeur, afgebakende projecten, waarbij in principe geen projecten worden gesteund die tijdens de aanvraag of behandeling reeds geheel of gedeeltelijk gerealiseerd zijn. Daarbij genieten projecten met een breed maatschappelijk draagvlak de voorkeur.
  • Ook kan steun worden verleend aan projecten met een looptijd van enkele (in de regel 2 tot 4) jaren, maar de steun heeft nooit een permanent karakter. Exploitatietekorten, niet- projectgebonden salariskosten, kosten van levensonderhoud en kosten verbonden aan de normale activiteiten van een organisatie behoren ook tot de dekkingsmogelijkheden.
  • Aangezien het fonds gevraagd zal worden om een financiële bijdrage dient uw aanvraag ook op het financiële vlak helder en overzichtelijk te zijn. Het is goed om zorg te dragen voor een (voor zover van toepassing); investeringsbegroting, exploitatiebegroting en een dekkingsplan.
  • Er wordt ook indirect steun verleend middels samenwerking met diverse andere partijen (waaronder andere vermogensfondsen).
  • Aanvragen voor financiële steun ten behoeve van een individu worden in beginsel niet in behandeling genomen.
  • Aan overheden, overheidsinstellingen of structureel geheel of vrijwel geheel door een overheid gesubsidieerde instellingen wordt in principe geen steun verleend, evenmin als aan commerciële instellingen.
  • Aan activiteiten of projecten met een uitgesproken c.q. overwegend politiek of religieus karakter wordt geen financiële steun verleend.
  • De aanvrager moet bij de aanvraag aantonen niet zelf te kunnen beschikken over (voldoende) middelen om het project te financieren. Indien in een later stadium toch blijkt dat de aanvrager kan (kon) beschikken over vermogens of fondsen op eigen of andermans naam of over andere middelen of inkomsten, zonder hiervan ten tijde van de aanvraag of nadien schriftelijk melding te hebben gemaakt, zal de door de het fonds eventueel verleende toekenning kunnen worden ingetrokken en restitutie van al verleende financiële steun worden verlangd.

In alle gevallen is het oordeel van het bestuur van Stichting Dioraphte bindend bij het al dan niet honoreren van een aanvraag. Hiertegen is geen beroep mogelijk. Indien het bestuur een beslissing niet wenst te motiveren is hiertegen ook geen beroep mogelijk.

De hiervoor genoemde richtlijnen kunnen zonder vooroverleg worden aangepast.