Wetenschap en Onderzoek in Nederland
Scroll

Toekenningsvoorwaarden

Bij een toekenning wordt een kopie van deze toekenningsvoorwaarden aan u toegezonden.  

1. Binnen zes weken na dagtekening van de toekenningsbrief van de Stichting Dioraphte dient de projectaanvrager de toekenning te aanvaarden. Bij gebreke van deze bevestiging, die per e-mail aan postbus@dioraphte.nl dient te geschieden, vervalt de toekenning.

2. Door aanvaarding van de toekenning verklaart de ontvanger zich akkoord met deze toekenningsvoorwaarden.

3. Een toezegging van financiële steun vervalt indien bij de Stichting Dioraphte niet binnen een jaar na dagtekening van de toekenning een bedrag is opgevraagd.

4. Een toezegging van financiële steun vervalt eveneens, al dan niet gedeeltelijk, wanneer niet binnen drie jaar na dagtekening van de toekenning het gehele bedrag van de financiële steun is opgevraagd.

5. Een toekenning van financiële steun vervalt bovendien, al dan niet gedeeltelijk, wanneer de projectaanvrager niet (meer) voldoet aan hetgeen is bepaald in deze toekenningsvoorwaarden.

6. Een toezegging van financiële steun vervalt ook, al dan niet gedeeltelijk, wanneer de realisering van het project waarvoor de steun is toegezegd niet of niet geheel plaatsvindt of wanneer de inhoud van het project gedurende de realisering wijzigt.

7. Een toezegging van financiële steun vervalt eveneens, al dan niet gedeeltelijk, wanneer naar het oordeel van het bestuur van de Stichting Dioraphte de (financiële) rapportages over het project niet voldoen aan hetgeen in het maatschappelijk verkeer gebruikelijk is.

8. Een toezegging van financiële steun vervalt gedeeltelijk wanneer blijkt dat de voor een project toegezegde financiële steun niet volledig benodigd is.

9. Alle betalingen door de Stichting Dioraphte geschieden op basis van gemotiveerde betaalverzoeken van de projectaanvrager. Op aan stichting Dioraphte gerichte betaalverzoeken (PDF scan op briefpapier van uw organisatie en voorzien van rechtsgeldige handtekening) dient het door stichting Dioraphte gebruikte projectnummer te worden vermeld, alsmede het opgevraagde bedrag en de bankgegevens van de projectaanvrager.

10. De projectaanvrager dient rekening te houden met een betaaltermijn van circa zes weken.

11. In geval van eenmalige financiële steun zal de Stichting Dioraphte in eerste aanleg maximaal 90% van de toegekende financiële steun betalen. De resterende 10% van de financiële steun zal worden betaald na ontvangst van het daartoe strekkende betalingsverzoek en van een inhoudelijke en financiële eindrapportage van het project.

12. Ten behoeve van betaling van projecten die zich uitstrekken over meerdere jaren dient de projectaanvrager een betaalschema te overleggen. Na akkoordbevinding van dit betaalschema door de Stichting Dioraphte zal de financiële steun in termijnen betaalbaar worden gesteld op basis van tussenrapportages van het project.

13. Na afloop van een project dient binnen 13 weken een inhoudelijke en financiële verantwoording ingediend te worden.

14. Stichting Dioraphte kan te allen tijde aan een externe registeraccountant verzoeken een controle van de besteding van de door haar aan een project gedane betalingen te verrichten. De projectaanvrager zal in een zodanig geval alle medewerking verlenen en alle gevraagde  gegevens verstrekken om een dergelijke controle vlot en efficient te laten verlopen. Indien sprake is van onzorgvuldig beheer van de door Stichting Dioraphte gedane betalingen heeft deze het recht de kosten van een dergelijke controle aan de projectaanvrager in rekening te brengen.

15. Alle correspondentie, waaronder ook te verstaan de betaalverzoeken, dient voorzien van het door de Stichting Dioraphte gehanteerde projectnummer te worden gericht aan:

postbus@dioraphte.nl

16. De Stichting Dioraphte verklaart dat alle verstrekte gegevens inzake de projectaanvrager vertrouwelijk zullen worden behandeld en slechts zullen worden gebruikt voor het doel waarvoor deze gegevens zijn verstrekt. Stichting Dioraphte kan zonder vooroverleg, onder oplegging van vertrouwelijkheid, aan een derde advies vragen inzake alle verstrekte projectgegevens.