Cultureel Erfgoed in Nederland
Scroll

Toekenningsvoorwaarden

Bij een toekenning wordt een kopie van deze toekenningsvoorwaarden aan u toegezonden.  

1. Binnen zes weken na dagtekening van de toekenningsbrief van de Stichting Dioraphte dient de projectaanvrager de toekenning te aanvaarden door middel van een bevestiging per e-mail aan postbus@dioraphte.nl. Blijft deze bevestiging achterwege, dan vervalt de toekenning.

2. Door aanvaarding van de toekenning verklaart de ontvanger zich akkoord met deze toekenningsvoorwaarden.

3. Een toezegging van financiële steun vervalt, als binnen een jaar na dagtekening van de toekenning niet een bedrag is opgevraagd.

4. Een toezegging van financiële steun vervalt, al dan niet gedeeltelijk, als niet binnen drie jaar na dagtekening van de toekenning het gehele toegekende bedrag is opgevraagd.

5. Een toekenning van financiële steun vervalt, al dan niet gedeeltelijk, als de projectaanvrager niet (meer) voldoet aan hetgeen is bepaald in deze toekenningsvoorwaarden.

6. Een toezegging van financiële steun vervalt, al dan niet gedeeltelijk, als de realisering van het project waarvoor de steun is toegezegd niet of niet geheel plaatsvindt, of wanneer de inhoud van het project zonder overleg en goedkeuring van Dioraphte gedurende de realisering verandert.

7. Een toezegging van financiële steun vervalt, al dan niet gedeeltelijk, als naar het oordeel van het bestuur van de Stichting Dioraphte de (financiële) rapportages over het project niet voldoen aan hetgeen in het maatschappelijk verkeer gebruikelijk is.

8. Een toezegging van financiële steun vervalt gedeeltelijk, als blijkt dat de voor een project toegezegde financiële steun niet volledig nodig is.

9. Alle betalingen door de Stichting Dioraphte geschieden op basis van gemotiveerde betaalverzoeken van de projectaanvrager. Op aan stichting Dioraphte gerichte betaalverzoeken (PDF-scan op briefpapier van uw organisatie en voorzien van rechtsgeldige handtekening) dient het door stichting Dioraphte gebruikte projectnummer te worden vermeld, alsmede het opgevraagde bedrag en de bankgegevens van de projectaanvrager.

10. De projectaanvrager dient rekening te houden met een betaaltermijn van circa zes weken.

11. In geval van eenmalige financiële steun zal de Stichting Dioraphte in eerste aanleg maximaal 90% van het toegekende bedrag betalen. De resterende 10% volgt na ontvangst van het daartoe strekkende betalingsverzoek en van een inhoudelijke en financiële eindrapportage van het project.

12. Voor betaling van projecten die zich uitstrekken over meerdere jaren dient de projectaanvrager een betaalschema te overleggen. Na akkoordbevinding van dit betaalschema door de Stichting Dioraphte zal de financiële steun in termijnen betaalbaar worden gesteld op basis van tussenrapportages van het project.

13. Na afloop van een project dient binnen 13 weken een inhoudelijke en financiële verantwoording ingediend te worden.

14. Stichting Dioraphte kan te allen tijde aan een externe registeraccountant verzoeken een controle van de besteding van de door haar aan een project gedane betalingen te verrichten. De projectaanvrager zal daaraan alle medewerking verlenen en alle gevraagde gegevens verstrekken om de controle vlot en efficiënt te laten verlopen. Indien sprake is van onzorgvuldig beheer van de door Stichting Dioraphte gedane betalingen, heeft deze het recht de kosten van de controle bij de projectaanvrager in rekening te brengen.

15. Alle correspondentie, waaronder ook de betaalverzoeken, dient voorzien van het door de Stichting Dioraphte gehanteerde projectnummer te worden gericht aan:

postbus@dioraphte.nl

16. De Stichting Dioraphte verklaart dat alle verstrekte gegevens inzake de projectaanvrager vertrouwelijk zullen worden behandeld en slechts zullen worden gebruikt voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt. Stichting Dioraphte kan zonder vooroverleg, onder oplegging van vertrouwelijkheid, aan een derde advies vragen inzake alle verstrekte projectgegevens.