Sociale Initiatieven in Afrika
Scroll

Toekenningsvoorwaarden Vooraanvraag

Eerst een Vooraanvraag indienen

U dient eerst een vooraanvraag in te dienen. 

Daarbij is het van belang dat u kort en duidelijk informatie verstrekt - in het tekstvak 'Korte omschrijving van uw aanvraag' - over uw organisatie. Aldaar ook graag aangeven wat de doelstellingen van de aanvraag zijn, het beoogde resultaat, de totale kosten die gemoeid zijn met de aanvraag en het bedrag van de aanvraag bij Dioraphte.  

Een reactie kan afhankelijk van de vergadercyclus van Stichting Dioraphte enige dagen tot enige weken op zich laten wachten. 

Na een positieve reactie kunt u een Complete Aanvraag per e-mail indienen.

Vooraanvragen en complete aanvragen die per gewone e-mail of per gewone post (op papier) worden ingediend worden niet in behandeling genomen.

Een Complete Aanvraag die per e-mail op postbus@dioraphte.nl wordt ontvangen, wordt alleen in behandeling genomen indien deze op uitnodiging van een van de adviseurs (op basis van een vooraanvraag) is toegestuurd.

Een Complete Aanvraag indienen

De aanvraag, bij voorkeur, in één (1) PDF bestand, met een bestandsnaam die naam organisatie, naam project en datum van verzending bevat (zonodig afgekort), toesturen aan postbus@dioraphte.nl (géén kopie verzenden aan andere e-mail adressen van Dioraphte!).

De aanvraag dient voorzien te zijn van een begeleidende brief waarin beknopt;

 1. de organisatie en haar totale inkomsten/uitgaven (volgens begroting) staan beschreven,
 2. het project kort wordt toegelicht,
 3. het beoogde resultaat kort en helder wordt beschreven,
 4. het totaal benodigde bedrag van de aanvraag (activiteit/project), alsmede het aan Dioraphte gevraagde bedrag (indien van toepassing) wordt vermeld,
 5. de contactgegevens van de contactpersoon worden weergegeven. 

De benodigde aanvullende informatie (zie hier onder) graag in een apart PDF bestand toesturen!

Stukken die niet per e-mail verzonden kunnen worden (boeken / publicatiemateriaal van grote omvang) dienen NA OVERLEG toegestuurd te worden aan het postadres van de stichting (zie 'contact & route').

Na ontvangst van uw Complete Aanvraag ontvangt u binnen tien dagen per e-mail een bevestiging van ontvangst van uw aanvraag. Bij deze bevestiging wordt de datum aangegeven waarop uw aanvraag behandeld zal worden door het bestuur. Bij het uitblijven van een ontvangstbevestiging is uw aanvraag mogelijk niet ontvangen en is het verstandig contact met ons op te nemen. Benodigde aanvullende informatie bij complete aanvraag:

Navolgende informatie kan in een apart bestand / aparte bestanden (bij voorkeur PDF) worden toegezonden;

 • Recent uittreksel Kamer van Koophandel kopie, niet ouder dan 1 jaar.
 • Kopie statuten.
 • Kopie van de ANBI rangschikking/aanwijzing van de belastingdienst voor zover van toepassing.
 • Meest recente financiële jaarverslag voorzien van accountantsverklaring (ingericht volgens de Richtlijn voor Fondsenwervende instellingen). Een beoordelingsverklaring of samenstellingsverklaring kan ook maar geniet niet de voorkeur.
 • Kopie van CBF verklaring van geen bezwaar / keurmerk - alleen voor instellingen die landelijk (ook) fondsen werven bij particulieren.
 • Lijst/overzicht van de voor deze aanvraag aangeschreven fondsen + financieel resultaat (dekkingsplan). Geactualiseerd en gedateerd s.v.p.
 • Volledige jaarbegroting van uw organisatie voor het lopende boekjaar.
 • Indien u gebruik maakt van een fondsenwerver/fondsenwervend bureau (al of niet -tijdelijk- in loondienst) dan vernemen wij graag de geschatte kosten voor de fondsenwerving inzake uw ingediende aanvraag.

U ontvangt circa tien dagen na de bestuursvergadering schriftelijk bericht over het bestuursbesluit met - zo nodig - een kopie van de toekenningsvoorwaarden.

Bij een aanhouding dient er verder overleg over de aanvraag plaats te vinden door de aanvrager en Henk J.Th. van Stokkom, henkvanstokkom@dioraphte.nl - +31 78 635 11 11. Bij een afwijzing kunt u voor een motivatie ook contact met hem opnemen.

Algemene informatie

Door indiening van een complete aanvraag stemt u er mee in dat alle informatie die aan ons wordt verstrekt inzake de aanvraag en uw organisatie, ter beschikking wordt gesteld aan het bestuur en de adviseurs van Stichting Dioraphte. Ook stemt u ermee in dat wij informatie kunnen inwinnen over uw aanvraag bij die partijen waarvan bekend is (geworden) dat uw aanvraag daar ook in behandeling is (geweest). Complete aanvragen dienen tenminste 25 werkdagen voor een (geplande) vergaderdatum in ons bezit te zijn. Bij het ontbreken van één van de bijlagen (zonder toelichting of vooroverleg) wordt uw aanvraag als niet compleet apart gehouden totdat alle gevraagde stukken door ons zijn ontvangen. Genoemde vergaderdata kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd. Aan ons toegestuurde informatie wordt niet geretourneerd.