Wetenschap en Onderzoek
Scroll

Wetenschap en Onderzoek

Dioraphte Wetenschap en Onderzoek steunt activiteiten ten behoeve van medisch wetenschappelijk onderzoek op de navolgende terreinen; Zeldzame Ziekten, 'Neglected Tropical Diseases' en Voedselzekerheid. 

Adviseur - contactpersoon Wetenschap en Onderzoek

Henk J.Th. van Stokkom

henkvanstokkom@dioraphte.nl - +31 78 635 11 11

Toekenningsbeleid

In beginsel wordt steun verleend middels giften. 

We kennen twee soorten giften. De eerste is de onvoorwaardelijke gift. Daarbij wordt een bedrag toegekend en overgeboekt op basis van een betalingsverzoek volgens de bij de toekenning verstrekte toekenningsvoorwaarden.

Het tweede type gift is de maximale gift. Bij dit type gift - dat het meeste wordt toegekend - wordt een bedrag vastgesteld dat Dioraphte maximaal zal bijdragen op basis van het budget in de aanvraag. De uiteindelijke bijdrage wordt bepaald op basis van de eindrapportage en zal dus minder zijn indien er minder is uitgegeven aan het project/de activiteit etc. (er wordt dan Pro Rata bijgedragen op basis van het verschil tussen het budget in de aanvraag en de uiteindelijke realisatie).

Dioraphte Wetenschap en Onderzoek richt zich bij voorkeur op projecten en activiteiten die voor grote groepen mensen in de samenleving van belang zijn, of kunnen worden. Een project dat door Dioraphte wordt ondersteund, kan een looptijd van meerdere jaren hebben.

Richtlijnen en criteria

Stichting Dioraphte (het fonds) hanteert in principe de volgende algemene richtlijnen en criteria:

 • Het fonds verleent financiële steun aan algemeen nut beogende instellingen in binnen- en buitenland.
 • De steun van het fonds is vooral gericht op het mogelijk maken van, bij voorkeur, afgebakende projecten, waarbij in principe geen projecten worden gesteund die tijdens de aanvraag of behandeling reeds geheel of gedeeltelijk gerealiseerd zijn. Daarbij genieten projecten met een breed maatschappelijk draagvlak de voorkeur.
 • Ook kan steun worden verleend aan projecten met een looptijd van enkele (in de regel 2 tot 4) jaren, maar de steun heeft nooit een permanent karakter. Exploitatietekorten, niet- projectgebonden salariskosten, kosten van levensonderhoud en kosten verbonden aan de normale activiteiten van een organisatie behoren ook tot de dekkingsmogelijkheden.
 • Aangezien het fonds gevraagd zal worden om een financiële bijdrage dient uw aanvraag ook op het financiële vlak helder en overzichtelijk te zijn. Het is goed om zorg te dragen voor een (voor zover van toepassing); investeringsbegroting, exploitatiebegroting en een dekkingsplan.
 • Er wordt ook indirect steun verleend middels samenwerking met diverse andere partijen (waaronder andere vermogensfondsen).
 • Aanvragen voor financiële steun ten behoeve van een individu worden in beginsel niet in behandeling genomen.
 • Aan overheden, overheidsinstellingen of structureel geheel of vrijwel geheel door een overheid gesubsidieerde instellingen wordt in principe geen steun verleend, evenmin als aan commerciële instellingen.
 • Aan activiteiten of projecten met een uitgesproken c.q. overwegend politiek of religieus karakter wordt geen financiële steun verleend.
 • De aanvrager moet bij de aanvraag aantonen niet zelf te kunnen beschikken over (voldoende) middelen om het project te financieren. Indien in een later stadium toch blijkt dat de aanvrager kan (kon) beschikken over vermogens of fondsen op eigen of andermans naam of over andere middelen of inkomsten, zonder hiervan ten tijde van de aanvraag of nadien schriftelijk melding te hebben gemaakt, zal de door de het fonds eventueel verleende toekenning kunnen worden ingetrokken en restitutie van al verleende financiële steun worden verlangd.

In alle gevallen is het oordeel van het bestuur van Stichting Dioraphte bindend bij het al dan niet honoreren van een aanvraag. Hiertegen is geen beroep mogelijk. Indien het bestuur een beslissing niet wenst te motiveren is hiertegen ook geen beroep mogelijk.

De hiervoor genoemde richtlijnen kunnen zonder vooroverleg worden aangepast.

Vooraanvraag Wetenschap en Onderzoek

Toekenningsvoorwaarden Vooraanvraag

Eerst een Vooraanvraag indienen

U dient eerst een vooraanvraag in te dienen. 

Daarbij is het van belang dat u kort en duidelijk informatie verstrekt - in het tekstvak 'Korte omschrijving van uw aanvraag' - over uw organisatie. Aldaar ook graag aangeven wat de doelstellingen van de aanvraag zijn, het beoogde resultaat, de totale kosten die gemoeid zijn met de aanvraag en het bedrag van de aanvraag bij Dioraphte. 

Een reactie kan afhankelijk van de vergadercyclus van Stichting Dioraphte enige dagen tot enige weken op zich laten wachten. 

Na een positieve reactie kunt u een Complete Aanvraag per e-mail indienen.

Vooraanvragen en complete aanvragen die per gewone e-mail of per gewone post (op papier) worden ingediend worden niet in behandeling genomen.

Een Complete Aanvraag die per e-mail op postbus@dioraphte.nl wordt ontvangen, wordt alleen in behandeling genomen indien deze op uitnodiging van een van de adviseurs (op basis van een vooraanvraag) is toegestuurd.

Een Complete Aanvraag indienen

De aanvraag, bij voorkeur, in één (1) PDF bestand, met een bestandsnaam die naam organisatie, naam project en datum van verzending bevat (zonodig afgekort), toesturen aan postbus@dioraphte.nl (géén kopie verzenden aan andere e-mail adressen van Dioraphte!).

De aanvraag dient voorzien te zijn van een begeleidende brief waarin beknopt;

 1. de organisatie en haar totale inkomsten/uitgaven (volgens begroting) staan beschreven,
 2. het project kort wordt toegelicht,
 3. het beoogde resultaat kort en helder wordt beschreven,
 4. het totaal benodigde bedrag van de aanvraag (activiteit/project), alsmede het aan Dioraphte gevraagde bedrag (indien van toepassing) wordt vermeld,
 5. de contactgegevens van de contactpersoon worden weergegeven. 

De benodigde aanvullende informatie (zie hier onder) graag in een apart PDF bestand toesturen!

Stukken die niet per e-mail verzonden kunnen worden (boeken / publicatiemateriaal van grote omvang) dienen NA OVERLEG toegestuurd te worden aan het postadres van de stichting (zie 'contact & route').

Na ontvangst van uw Complete Aanvraag ontvangt u binnen tien dagen per e-mail een bevestiging van ontvangst van uw aanvraag. Bij deze bevestiging wordt de datum aangegeven waarop uw aanvraag behandeld zal worden door het bestuur. Bij het uitblijven van een ontvangstbevestiging is uw aanvraag mogelijk niet ontvangen en is het verstandig contact met ons op te nemen. Benodigde aanvullende informatie bij complete aanvraag:

Navolgende informatie kan in een apart bestand / aparte bestanden (bij voorkeur PDF) worden toegezonden;

 • Recent uittreksel Kamer van Koophandel kopie, niet ouder dan 1 jaar.
 • Kopie statuten.
 • Kopie van de ANBI rangschikking/aanwijzing van de belastingdienst voor zover van toepassing.
 • Meest recente financiële jaarverslag voorzien van accountantsverklaring (ingericht volgens de Richtlijn voor Fondsenwervende instellingen). Een beoordelingsverklaring of samenstellingsverklaring kan ook maar geniet niet de voorkeur.
 • Kopie van CBF verklaring van geen bezwaar / keurmerk - alleen voor instellingen die landelijk (ook) fondsen werven bij particulieren.
 • Lijst/overzicht van de voor deze aanvraag aangeschreven fondsen + financieel resultaat (dekkingsplan). Geactualiseerd en gedateerd s.v.p.
 • Volledige jaarbegroting van uw organisatie voor het lopende boekjaar.
 • Indien u gebruik maakt van een fondsenwerver/fondsenwervend bureau (al of niet -tijdelijk- in loondienst) dan vernemen wij graag de geschatte kosten voor de fondsenwerving inzake uw ingediende aanvraag.

U ontvangt circa tien dagen na de bestuursvergadering schriftelijk bericht over het bestuursbesluit met - zo nodig - een kopie van de toekenningsvoorwaarden.

Bij een aanhouding dient er verder overleg over de aanvraag plaats te vinden door de aanvrager en Henk J.Th. van Stokkom, henkvanstokkom@dioraphte.nl - +31 78 635 11 11. Bij een afwijzing kunt u voor een motivatie ook contact met hem opnemen.

Algemene informatie

Door indiening van een complete aanvraag stemt u er mee in dat alle informatie die aan ons wordt verstrekt inzake de aanvraag en uw organisatie, ter beschikking wordt gesteld aan het bestuur en de adviseurs van Stichting Dioraphte. Ook stemt u ermee in dat wij informatie kunnen inwinnen over uw aanvraag bij die partijen waarvan bekend is (geworden) dat uw aanvraag daar ook in behandeling is (geweest). Complete aanvragen dienen tenminste 25 werkdagen voor een (geplande) vergaderdatum in ons bezit te zijn. Bij het ontbreken van één van de bijlagen (zonder toelichting of vooroverleg) wordt uw aanvraag als niet compleet apart gehouden totdat alle gevraagde stukken door ons zijn ontvangen. Genoemde vergaderdata kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd. Aan ons toegestuurde informatie wordt niet geretourneerd.

ANBI informatie

Bestuur

mr. drs. Arnold R.J. Croiset van Uchelen - voorzitter 
         - bestuurslid sinds 24 februari 2016 - voorzitter per 1 januari 2017
Bernard E.M.M. Uyttendaele - penningmeester sinds 24 februari 2016
drs. Jacqueline Detiger - sinds 24 februari 2016
Glenda I. Nühn-Morris - sinds 1 januari 2017
Drs. Peter B. Mensing - sinds 1 januari 2017

Operationeel directeur

Henk J.Th. van Stokkom - henkvanstokkom@dioraphte.nl - +31 78 635 11 11

Accountants

Lentink De Jonge

Financiën en financiële administratie

Jac's den Boer & Vink

Adres

Kuipershaven 169, 
Postbus 255, 3300 AG Dordrecht 
+31 78 635 22 22

Doelstelling

De stichting heeft ten doel het verlenen van financiële ondersteuning aan algemeen nut beogende instellingen in binnen- en buitenland, welke uitsluitend of nagenoeg uitsluitend ten doel hebben het organiseren van projecten of activiteiten ten behoeve van:

- kwetsbare groepen in de maatschappij;
- onderwijs;
- gezondheidszorg;
- de bevordering - alsmede de uitvoering - van wetenschappelijk onderzoek;
- Nederlands cultureel erfgoed; en/of
- Nederlandse podiumkunsten,
alsmede al hetgeen met vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

Beleid

Voor meer informatie over het beleid in de portefeuille Sociale Initiatieven in Afrika klik u hier.
Voor meer informatie over het beleid in de portefeuille Sociale Initiatieven in Nederland klikt u hier.
Voor meer informatie over het beleid in de portefeuille Wetenschap en Onderzoek klikt u hier.
Voor meer informatie over het beleid in de portefeuille Podiumkunsten klikt u hier.
Voor meer informatie over het beleid in de portefeuille Cultureel Erfgoed klikt u hier.

Jaarbericht

Met ingang van 2015 geeft Dioraphte een jaarbericht uit.
Meer informatie treft u aan op navolgende pagina > jaarbericht.

Financieel overzicht 2017

Lees hier het financieel overzicht 2017 van Stichting Dioraphte.

Planning 2018

In 2018 heeft Stichting Dioraphte de intentie om voor circa 14.500.000 euro aan projecten te besteden, waarvan circa 4,5 miljoen euro voor sociale initiatieven in de vijf kernlanden in Afrika, 3,5 miljoen euro aan sociale initiatieven in Nederland, 3 miljoen euro aan wetenschap en onderzoek, 2 miljoen aan podiumkunsten en 1,5 miljoen aan cultureel erfgoed. 

Beloningsbeleid

In de huidige statuten van de stichting staat hierover:
"De bestuurders ontvangen geen bezoldiging, middellijk noch onmiddellijk. Onder bezoldiging wordt niet verstaan een redelijke vergoeding voor de ten behoeve van de stichting gemaakte onkosten en een niet bovenmatig vacatiegeld. De hoogte daarvan wordt vastgesteld door het bestuur. Alle aan de bestuurders betaalde vergoedingen worden als zodanig in de jaarrekening opgenomen en toegelicht."

Kamer van Koophandel - RSIN

Kamer van Koophandel dossiernummer 17150595 
RSIN (Rechtspersonen Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer) 811835054

Contact & Route

Adviseur - contactpersoon Wetenschap en Onderzoek

Henk J.Th. van Stokkom, henkvanstokkom@dioraphte.nl - +31 78 635 11 11

Projectadministratie (aanvragen - rapportages - betaalverzoeken)

postbus@dioraphte.nl
Tom A.W. van Stokkom - +31 78 635 22 22

Bezoekadres - postadres

Kuipershaven 169,
Postbus 255,  3300 AG  DORDRECHT NL

Routebeschrijving

Plan hier eenvoudig uw route naar ons adres.
Uw vertrekpunt (straat + plaats of postcode):