Wetenschap en Onderzoek
Scroll

Wetenschap en Onderzoek

Met de portefeuille Wetenschap en Onderzoek steunt Dioraphte activiteiten ten behoeve van medisch wetenschappelijk onderzoek op de terreinen, zeldzame ziekten, verwaarloosde tropische ziekten en voedselzekerheid.

Toekenningsbeleid

Belangrijke mededelingen;

1. Dioraphte werkt uitsluitend met 'calls for research proposals' Helaas is het voor ons niet mogelijk om te reageren op e-mail of gewone post inzake mogelijke aanvragen en/of aanvragen die niet op ons verzoek worden toegestuurd.

2. Stichting Dioraphte kan zonder vooroverleg, onder oplegging van vertrouwelijkheid, aan derden advies vragen inzake alle verstrekte aanvraag- en projectgegevens.

3. Indien u een verzoek tot indiening van een complete aanvraag van onze adviseur(s) of contactpersoon heeft ontvangen staan hier de voorwaarden waaraan deze complete aamvraag dient te voldoen. 

Call for research proposals on skin-related neglected tropical diseases (NTDs)

The call for research proposals on skin-related neglected tropical diseases (NTDs) was closed on the 31st of October 2019. We received 19 stage 1 applications.

For more information on the current call - CFP-NTD2019 - for research proposals on skin-related NTDs click here (PDF).

Information required for the first stage brief application -closing by 31st October 2019can be obtained here (WORD).

Information required for the second stage full application -only to be used by successful first stage applicants after the 29th of November 2019- can be obtained here (WORD)

For this call the Indirect Cost Policy - that can be obtained here (PDF) - is applicable.

In May 2020, Dioraphte informed two applicants that their application had been granted. The total amount involved is almost 1,700,000 euros. A summary of the two awards can be found here.

The second call for proposal is expected to be announced in August 2020 (budget year 2021)


Call for research proposals zeldzame aandoeningen (alleen voor NL expertise centra)

De 'call for research proposals' voor onderzoek naar zeldzame aandoeningen - CFP-RD2020 - is op 31 augustus 2019 gesloten. Er werden 72 voorstellen ingediend.

Meer informatie staat hier (PDF). Het vooraanvraag formulier voor de 'call for research proposals' zeldzame aandoeningen 2020 staat hier (WORD document). 

Op Zeldzame Ziektendag 29 februari 2020 heeft Dioraphte aan vijf Expertise Centra in Nederland laten weten dat hun aanvraag is gehonoreerd. In totaal gaat het om een bedrag van bijna 1.700.000 euro in het kader van een ‘call for proposals’. Een samenvatting van de toekenningen staat hier.

Naar verwachting zal de tweede 'call for research proposals' voor onderzoek naar zeldzame aandoeningen februari 2021 bekend gemaakt worden (budgetjaar 2022). 

Algemene Richtlijnen, criteria en werkwijze (niet van toepassing op Call or Proposal)

Stichting Dioraphte (het fonds) hanteert de volgende algemene richtlijnen en criteria:

 • Het fonds verleent financiële steun aan Algemeen Nut Beogende Instellingen in binnen- en buitenland (door de Belastingdienst erkende ANBI's).
 • Het fonds is vooral gericht op het mogelijk maken van bij voorkeur afgebakende projecten. Projecten die tijdens de aanvraag of behandeling daarvan reeds geheel of gedeeltelijk gerealiseerd zijn, zijn uitgesloten van steun.
 • Projecten met een breed maatschappelijk draagvlak genieten de voorkeur.
 • Projecten met een looptijd van enkele (in de regel 2 tot 4) jaren kunnen ondersteuning krijgen, maar deze heeft nooit een permanent karakter.
 • Exploitatietekorten, niet-projectgebonden salariskosten, kosten van levensonderhoud en kosten verbonden aan de normale activiteiten van een organisatie behoren ook tot de dekkingsmogelijkheden.
 • Uw aanvraag dient ook op het financiële vlak helder en overzichtelijk te zijn. U dient zorg te dragen voor een investeringsbegroting (voor zover van toepassing), een exploitatiebegroting en een dekkingsplan.
 • Dioraphte verleent ook indirect steun middels samenwerking met andere partijen, waaronder vermogensfondsen.
 • Aanvragen voor financiële steun ten behoeve van een individu worden niet in behandeling genomen.
 • Dioraphte verleent geen steun aan overheden, overheidsinstellingen of structureel geheel of vrijwel geheel door een overheid gesubsidieerde instellingen (direct of indirect.)
 • Dioraphte verleent geen steun aan commerciële instellingen.
 • Dioraphte verleent geen steun aan activiteiten of projecten met een overwegend politiek of religieus karakter. 
 • De aanvrager moet bij de aanvraag aantonen niet zelf te kunnen beschikken over voldoende middelen om het project te financieren. Indien in een later stadium blijkt dat de aanvrager ten tijde van de aanvraag beschikte over vermogens of fondsen op eigen of andermans naam of over andere middelen of inkomsten, zonder hiervan toen of nadien schriftelijk melding te hebben gemaakt, kan de door de het fonds verleende toekenning worden ingetrokken en restitutie van verleende financiële steun worden verlangd.

In alle gevallen is het oordeel van het bestuur van Stichting Dioraphte bindend bij het honoreren van een aanvraag. Hiertegen is geen beroep mogelijk. Indien het bestuur een beslissing niet wenst te motiveren is hiertegen ook geen beroep mogelijk.

In beginsel wordt steun verleend middels giften. We kennen twee soorten giften.

 • Bij de onvoorwaardelijke gift boekt Dioraphte een bedrag over op basis van een betalingsverzoek volgens de bij de toekenning verstrekte voorwaarden.
 • Bij de maximale gift - het meest gebruikelijke type - wordt een bedrag vastgesteld dat Dioraphte maximaal zal bijdragen op basis van het budget in de aanvraag. De eindrapportage is bepalend voor de uiteindelijke bijdrage, die wordt berekend op basis van het verschil tussen de geplande uitgaven in het aanvraagbudget en de werkelijke uitgaven.

De hiervoor genoemde richtlijnen kunnen zonder vooroverleg worden aangepast.

Contact

Adviseur - Zeldzame Ziekten

Prof.Dr. Ype Elgersma (Erasmus MC) - y.elgersma@erasmusmc.nl

Adviseurs - Verwaarloosde Tropische Ziekten

Prof.Dr. Simon Croft - London School of Hygiene and Tropical Medicine

Dr. Bouke de Jong - Institute of Tropical Medicine Antwerp

Dr. Abraham Aseffa - WHO TDR Geneva

Contactpersoon Wetenschap en Onderzoek

Henk J.Th. van Stokkom - DoenDenkers® - henkvanstokkom@dioraphte.nl

Bovenstaande e-mail adressen zijn voor vragen. Niet voor (voor-)aanvragen. 

Project administratie (aanvragen - rapporten – betaalverzoeken)

Nadat u van de adviseur van het bestuur een uitnodiging heeft ontvangen voor het indienen van een complete aanvraag kunt u deze toesturen aan Inge van Stokkom - van Veen - postbus@dioraphte.nl

Ook rapportages en betaalverzoeken kunt u toesturen via - postbus@dioraphte.nl

Het sturen van vooraanvragen alsmede het ongevraagd toesturen van voorstellen en/of complete aanvragen naar postbus@dioraphte.nl wordt niet op prijs gesteld (u zult dan ook geen reactie ontvangen op dergelijke e-mail pogingen).

Bezoekadres - koerieradres

Kuipershaven 169, 3311 AM DORDRECHT NL

Uitsluitend voor zaken die niet per e-mail verzonden kunnen worden kan navolgend postadres gebruikt worden.

Postbus 255, 3300 AG DORDRECHT NL