Skip to main content

Vooraanvraag

Uw aanvraagproces bij Dioraphte begint met een vooraanvraag. Die kunt u indienen via onderstaande link. Bij het indienen van een vooraanvraag wordt een korte omschrijving van het project, de doelgroep en een indicatie van het bedrag gevraagd.

Bij de vooraanvraag hoeven geen bijlagen te worden toegevoegd. Het betreft een summiere omschrijving van het project, op basis waarvan wij kunnen concluderen of de aanvraag binnen onze criteria valt. Wij streven ernaar om u hierover op korte termijn uitsluitsel te geven, waarna u mogelijk uitgenodigd wordt om een volledige aanvraag in te dienen. Als u dat traject ingaat, worden diverse documenten opgevraagd over de organisatie en het project. Voor voorbeeldprojecten en een indicatie van onze gemiddelde donatiebedragen verwijzen wij u graag naar ons meest recente jaarbericht onder ‘jaarberichten’ op deze website.

Bij nieuwe aanvragers wordt een KvK nummer en een contactpersoon gevraagd. Dioraphte wil graag alleen contact met de aanvragende partij en niet met een extern ingeschakelde fondsenwerver of fondsenwervingsbureau. Vooraanvragen die u per ‘gewone’ e-mail of per post indient, kunnen wij helaas niet in behandeling nemen.

Dioraphte hanteert de volgende richtlijnen en criteria. Aanvullend gelden er per werkterrein specifieke criteria die te vinden zijn op de bijbehorende webpagina’s.


  • Dioraphte verleent financiële steun aan Algemeen Nut Beogende Instellingen in binnen- en buitenland (door de Belastingdienst erkende ANBI’s). Commerciële instellingen komen niet in aanmerking voor ondersteuning, evenals aanvragen voor steun ten behoeve van een individu.
  • Een (voor)aanvraag heeft betrekking op een van de werkterreinen Sociale Initiatieven in Nederland, Podiumkunsten of Cultureel Erfgoed. Voor Sociale Initiatieven in Afrika en Wetenschap & Onderzoek geldt dat aanvragers alleen op uitnodiging van Dioraphte een aanvraag kunnen indienen.
  • Vooraanvragen kunnen uitsluitend via het online portaal worden ingediend. Een volledige aanvraag behandelen we alleen als één van onze adviseurs u heeft uitgenodigd die in te dienen in reactie op een ingediende vooraanvraag. De volledige aanvraag moet dan uiterlijk binnen 6 maanden worden ingediend, anders vervalt de uitnodiging.
  • De aanvraag is bij voorkeur gericht op het mogelijk maken van afgebakende projecten. Projecten die tijdens de aanvraag of behandeling daarvan al geheel of gedeeltelijk gerealiseerd zijn, zijn uitgesloten van steun. Daarbij genieten projecten met een breed maatschappelijk draagvlak onze voorkeur.
  • Projecten kunnen een looptijd van meerdere jaren hebben. Projecten met een looptijd van enkele (in de regel 2 tot 4) jaren kunnen ondersteuning krijgen, maar die steun heeft nooit een permanent karakter.
  • De aanvraag moet ook op het financiële vlak helder en overzichtelijk zijn. U draagt zorg voor een investeringsbegroting (voor zover van toepassing), een exploitatiebegroting en een dekkingsplan. Exploitatietekorten, niet-projectgebonden salariskosten, kosten van levensonderhoud en kosten verbonden aan de normale activiteiten van een organisatie behoren ook tot de dekkingsmogelijkheden.
  • Bij de aanvraag moet aangetoond worden dat de organisatie niet zelf beschikt over voldoende middelen om het project te financieren. Indien in een later stadium blijkt dat de u ten tijde van de aanvraag beschikte over vermogens of fondsen op eigen of andermans naam of over andere middelen of inkomsten, zonder hiervan toen of nadien schriftelijk melding te hebben gemaakt, kunnen wij de verleende toekenning intrekken en restitutie van verleende financiële steun.
  • Dioraphte heeft ervoor gekozen geen steun te verlenen aan overheden, overheidsinstellingen of structureel geheel of vrijwel geheel door een overheid gesubsidieerde instellingen. Ook verlenen wij geen steun aan activiteiten of projecten met een overwegend politiek of religieus karakter.
  • Tot slot verleent Dioraphte ook steun via samenwerking met andere partijen, waaronder diverse fondsen.

Contact

Mustapha Charifi

MC Management & Advies

Contactpersoon

mustaphacharifi@dioraphte.nl *

Nathalie de Zoete

Nathalie de Zoete

deZoete Impact

nathaliedezoete@dioraphte.nl *

* Bovenstaand e-mail adres is voor vragen, niet voor aanvragen.

Projectadministratie (aanvragen – rapporten – betaalverzoeken)

Alle communicatie tussen aanvragers en Dioraphte verloopt via dit portaal.