Skip to main content

Tytgat Instituut (AMC) De strijd tegen cholestatische jeuk

In 2020 schreef Dioraphte een call for propals uit die gericht was aan expertisecentra voor zeldzame aandoeningen. Uit de dertien aanvragen selecteerden vijf externe reviewers vijf aanvragen, waaronder die van het Tytgat Instituut. Onder leiding van Ronald Oude Elferink doet het expertisecentrum onderzoek naar cholestatische jeuk. Chronische geelzucht gaat vaak gepaard met ondraaglijke jeuk, en kan bij de patiënt leiden tot concentratieverlies, slaapproblemen, automutilatie en soms zelfs zelfdoding.

Metaboliet

‘De oorzaak van deze vorm van jeuk is onbekend en er is ook weinig onderzoek naar gedaan,’ aldus Oude Elferink. ‘Wij hebben recent een factor in het bloed van patiënten ontdekt die waarschijnlijk een rol speelt bij de jeuk. Deze factor is een metaboliet van linolzuur, die in keratinocyten van de huid wordt gevormd. Dit is een belangrijke aanwijzing dat er in de huid van deze patiënten veranderingen optreden die leiden tot jeuk. Wij zoeken daarom in dit project naar stoffen in het bloed van patiënten met cholestatische jeuk die de normale differentiatie van keratinocyten verstoren.’ De resultaten van dit project leiden hoogstwaarschijnlijk direct tot ontwikkeling en gebruik van geneesmiddelen die dit proces corrigeren.

Tytgat Instituut (AMC)
Apparaat waarmee zeer gevoelig alle moleculen (vele duizenden) in een biologisch monster (bijv. bloedplasma) kunnen worden geïdentificeerd. Dit apparaat wordt gebruikt om stoffen te identificeren die specifiek aanwezig in het bloed van patiënten met jeuk door geelzucht.