Skip to main content

Via de website en het portaal van Stichting Dioraphte kunnen er persoonsgegevens ontvangen worden. Wij respecteren de privacy van de gebruikers van onze site en dragen er zorg voor dat eventuele persoonlijke informatie die wij van u ontvangen verwerkt wordt in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving ter bescherming van persoonsgegevens. De website www.dioraphte.nl maakt géén gebruik van cookies.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat:
• wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om alle ontvangen gegevens en dus ook persoonsgegevens, te beschermen en dat ook vragen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
• wij uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren, te verplaatsen, de verwerking te beperken of indien mogelijk te verwijderen.

Wij verwerken mogelijk persoonsgegevens voor het in behandeling nemen van een aanvraag, toekenningen en de correspondentie daarover. Wij verwerken uw persoonsgegevens als u een aanvraag bij ons indient, wij uw toestemming hebben, of wij dit op grond van de wet mogen of moeten doen. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken. Dit heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de gegevensverwerking voordat u uw toestemming introk.

Wij verwerken c.q. slaan de volgende categorieën van persoonsgegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden:
• Naam, adres en woonplaats;
• E-mailadres;
• Telefoonnummer(s);
• Taalvoorkeur;
• Geslacht contactpersoon.

Wij bewaren uw gegevens zolang wij de gegevens wettelijk gezien kunnen dan wel moeten bewaren. Gegevens die u ons toezendt ter aanvraag van een donatie bewaren wij tenminste zolang als nodig is om uw vraag, verzoek, feedback of vervolgaanvraag volledig af te handelen.

Alle gegevens die via e-mail of op deze site worden verzameld zullen wij vertrouwelijk behandelen. Wij zullen persoonsgegevens niet op een andere manier openbaar maken of aan derden verstrekken tenzij u daarvoor toestemming heeft gegeven, dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van een overeenkomst die we met u hebben, of wij dit op basis van de wet mogen of moeten. Wanneer dit nodig is om onze diensten te kunnen leveren, kunnen wij uw gegevens doorgeven aan onze ICT-dienstverleners en projectadviseurs.

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om het risico van misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens tot een minimum te beperken. Zo zorgen wij dat de toegang tot uw persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden. Wij treffen de volgende beveiligingsmaatregelen:
• logische toegangscontrole, gebruik makend van sterke wachtwoorden;
• fysieke maatregelen voor toegangsbeveiliging;
• organisatorische maatregelen voor toegangsbeveiliging;
• beveiliging van netwerkverbindingen via Secure Socket Layer (SSL) technologie;
• doel gebonden toegangsbeperkingen.

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u dan ook aan om de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Indien u aan ons persoonsgegevens heeft verstrekt, kunt u ons een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen, of indien mogelijk te verwijderen. Ook heeft u het recht om tegen een verwerking bezwaar te maken, of te verzoeken om beperking van de verwerking. Dit verzoek kunt u indienen via de contactgegevens onderaan deze privacyverklaring.

Het kan voorkomen dat deze privacyverklaring in de toekomst wordt uitgebreid of gewijzigd. Wij stellen u hiervan op de hoogte door een bijgewerkte versie van de privacyverklaring op de Website te plaatsen. Wij raden u aan om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Mocht u verder, na het lezen van deze privacyverklaring, nog vragen en/of opmerkingen hebben dan kunt u contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens.

Stichting Dioraphte – postbus@dioraphte.nl 

Deze verklaring is voor het laatst gewijzigd in mei 2022.