Skip to main content

Stichting Dioraphte is een vermogensfonds dat goede doelen steunt in vijf landen: Nederland, Ethiopië, Kenia, Oeganda en Malawi.

De stichting is op 4 september 2015 juridisch gefuseerd met Stichting Liberty, Stichting Dijkverzwaring en Stichting Continuendo MusartE Foundation. De oudste fusiepartner is Stichting Liberty, gestart in 1995.

Onze doelstelling

Dioraphte verleent financiële ondersteuning aan algemeen nut beogende instellingen in binnen- en buitenland, die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend ten doel hebben het organiseren van projecten of activiteiten ten gunste van:

  • kwetsbare groepen in de maatschappij;
  • onderwijs;
  • gezondheidszorg;
  • werkgelegenheid;
  • wetenschappelijk onderzoek;
  • Nederlands cultureel erfgoed;
  • Nederlandse podiumkunsten.

Ons budget

In 2022 heeft Dioraphte de intentie om circa 14.500.000 euro aan projecten te besteden: circa 4,5 miljoen euro aan sociale initiatieven in de kernlanden in Afrika, 3,5 miljoen euro aan sociale initiatieven in Nederland, 3 miljoen euro aan wetenschap en onderzoek, 2 miljoen aan podiumkunsten en 1,5 miljoen aan cultureel erfgoed.

Bestuur

Mr. drs. Arnold R.J. Croiset van Uchelen

Mr. drs. Arnold R.J. Croiset van Uchelen

Voorzitter

Bernard E.M.M. Uyttendaele

Bernard E.M.M. Uyttendaele

Penningmeester

Drs. Jacqueline Detiger

Drs. Jacqueline Detiger

Lid

Glenda I. Nühn Morris

Glenda I. Nühn-Morris

Lid

Drs. Peter B. Mensing

Drs. Peter B. Mensing

Lid

Directie en adviseurs

Jasmijn Melse

Jasmijn Melse

Operationeel Directeur

Wetenschap en Onderzoek

Fiona Buruma

Fiona Buruma

Hoofd Financiën en Projectadministratie

MijkeG nw

Mijke Godschalk

Podiumkunsten

Mr. drs. Antoon Ott

Antoon Ott

Artilaw

Cultureel Erfgoed

Mustapha Charifi

Mustapha Charifi

MC Management & Advies

Sociale Initiatieven in Nederland

*Eind 2021 stopt Henk J.Th. van Stokkom als operationeel directeur en als coördinator Wetenschap & Onderzoek. Jasmijn Melse begint per 1 januari 2022 als operationeel directeur en coördinator Wetenschap & Onderzoek.

Operationeel Directeur

Jasmijn Melse

Doendenkers

Jasmijn Melse

jasmijnmelse@dioraphte.nl

Ons beleid

Voor meer informatie over het beleid op de werkterreinen:

Sociale Initiatieven in Afrika
Sociale Initiatieven in Nederland
Wetenschap en onderzoek
Podiumkunsten
Cultureel Erfgoed

Ons  beloningsbeleid

De statuten van de stichting vermelden:
“De bestuurders ontvangen geen bezoldiging, middellijk noch onmiddellijk. Onder bezoldiging wordt niet verstaan een redelijke vergoeding voor de ten behoeve van de stichting gemaakte onkosten en een niet bovenmatig vacatiegeld. De hoogte daarvan wordt vastgesteld door het bestuur. Alle aan de bestuurders betaalde vergoedingen worden als zodanig in de jaarrekening opgenomen en toegelicht.”

Accountants

Lentink De Jonge

Financiële administratie

Jac’s den Boer & Vink

Jaarbericht

Sinds 2015 geeft Dioraphte een jaarbericht uit.

Financieel overzicht 2021

Lees hier het financieel overzicht 2021 van Stichting Dioraphte.

Kamer van Koophandel – RSIN

Kamer van Koophandel dossiernummer 17150595
RSIN (Rechtspersonen Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer) 811835054

Dioraphte is lid van:

Fondsen voor Ouderen
Big Bang Philanthropy
FIN Het bestuur van de Stichting Dioraphte verklaart te voldoen aan de FIN-normen Goed Bestuur en heeft daartoe de Jaarlijkse Verklaring naleving FIN-normen Goed Bestuur ingediend, die periodiek getoetst wordt.