Skip to main content

Stichting Dioraphte is een vermogensfonds dat goede doelen steunt in vijf landen: Nederland, Ethiopië, Kenia, Oeganda en Malawi.

De stichting is op 4 september 2015 juridisch gefuseerd met Stichting Liberty, Stichting Dijkverzwaring en Stichting Continuendo MusartE Foundation. De oudste fusiepartner is Stichting Liberty, gestart in 1995.

Onze doelstelling

Dioraphte verleent financiële ondersteuning aan algemeen nut beogende instellingen in binnen- en buitenland, die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend ten doel hebben het organiseren van projecten of activiteiten ten gunste van:

  • kwetsbare groepen in de maatschappij;
  • onderwijs;
  • gezondheidszorg;
  • werkgelegenheid;
  • wetenschappelijk onderzoek;
  • Nederlands cultureel erfgoed;
  • Nederlandse podiumkunsten.

Ons budget

In 2022 heeft Dioraphte de intentie om circa 14.500.000 euro aan projecten te besteden: circa 4,5 miljoen euro aan sociale initiatieven in de kernlanden in Afrika, 3,5 miljoen euro aan sociale initiatieven in Nederland, 3 miljoen euro aan wetenschap en onderzoek, 2 miljoen aan podiumkunsten en 1,5 miljoen aan cultureel erfgoed.

Bestuur

Arnold Croiset van Uchelen

Voorzitter

Bernard Uyttendaele

Penningmeester

Glenda Nühn-Morris

Lid

Peter Mensing

Lid

Phil Compernolle

Lid

Organisatie

Fiona Buruma

Hoofd Financiën en Administratie

Jasmijn Melse

Operationeel Directeur

Patricia Alting Siberg

Medewerker secretariaat en projectadministratie

Adviseurs

Mijke Godschalk

Podiumkunsten

Antoon Ott

Artilaw

Cultureel Erfgoed

Mustapha Charifi

MC Management & Advies

Sociale Initiatieven in Nederland

Jasmijn Melse

Wetenschap en Onderzoek

*Extra informatie

Wetenschappelijke adviseurs

Ype Elgersma

Erasmus MC

Adviseur Zeldzame Ziekten

Simon Croft

London School of Hygiene and Tropical Medicine

Adviseur Verwaarloosde Tropische Ziekten

Bouke de Jong

Institute of Tropical Medicine Antwerp

Adviseur Verwaarloosde Tropische Ziekten

Abraham Aseffa

WHO TDR Geneva

Adviseur Verwaarloosde Tropische Ziekten

*Extra informatie

Ons beleid

Voor meer informatie over het beleid op de werkterreinen:

Sociale Initiatieven in Afrika
Sociale Initiatieven in Nederland
Wetenschap en onderzoek
Podiumkunsten
Cultureel Erfgoed

Ons  beloningsbeleid

De statuten van de stichting vermelden:
“De bestuurders ontvangen geen bezoldiging, middellijk noch onmiddellijk. Onder bezoldiging wordt niet verstaan een redelijke vergoeding voor de ten behoeve van de stichting gemaakte onkosten en een niet bovenmatig vacatiegeld. De hoogte daarvan wordt vastgesteld door het bestuur. Alle aan de bestuurders betaalde vergoedingen worden als zodanig in de jaarrekening opgenomen en toegelicht.”

Accountants

Lentink De Jonge

Financiële administratie

Jac’s den Boer & Vink

Jaarbericht

Sinds 2015 geeft Dioraphte een jaarbericht uit.

Financieel overzicht 2021

Lees hier het financieel overzicht 2021 van Stichting Dioraphte.

Kamer van Koophandel – RSIN

Kamer van Koophandel dossiernummer 17150595
RSIN (Rechtspersonen Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer) 811835054

Dioraphte is lid van

Fondsen voor Ouderen
Big Bang Philanthropy
FIN Het bestuur van de Stichting Dioraphte verklaart te voldoen aan de FIN-normen Goed Bestuur en heeft daartoe de Jaarlijkse Verklaring naleving FIN-normen Goed Bestuur ingediend, die periodiek getoetst wordt.

Fotografie adviseurs en organisatie

Patrice Börger