Skip to main content

Dioraphte is een Nederlands vermogensfonds met een jaarlijks schenkingsbudget van € 14,5 miljoen. We helpen initiatieven op weg die in het leven van mensen betekenisvol zijn. Dit kunnen zowel grote als kleine initiatieven zijn.

Waar

Nederland en Afrika (Ethiopië, Kenia, Malawi en Oeganda, en een enkel project in Zuid-Soedan). Onderzoek binnen Verwaarloosde Tropische Ziekten is wereldwijd.

Voor wie

Het fonds verleent financiële steun aan maatschappelijke organisaties in Nederland en Afrika.

Voor wat

De gift kan bedoeld zijn voor een project, maar ook voor organisatiesteun. Hoewel een deel van onze donaties jaarlijks worden toegekend, kunnen de projecten een looptijd hebben van meerdere jaren.

Budget

Dioraphte streeft ernaar om jaarlijks circa € 14,5 miljoen te doneren. Daarvan gaat circa 70% naar initiatieven in Nederland en 30% naar initiatieven in Afrika.

Kenmerken

  • Een klein en slagvaardig team met een actief bestuur, waardoor zoveel mogelijk geld ten goede komt aan de projecten.
  • Open voor nieuwe oplossingen, voor prille ideeën en voor onderwerpen die risicobereidheid vragen.
  • Bereid om langdurig te investeren in initiatieven die nu eenmaal een lange adem vergen.

Oorsprong

Twee vrouwen, ze kenden elkaar niet. Allebei hadden zij de beschikking over een groot vermogen. Beiden hadden geen kinderen. De vrouwen bedachten dat ze met dat vermogen iets moois wilden toevoegen in de samenleving, ook na hun overlijden. Belangeloos en zonder met naam genoemd te worden. In overleg met hun financieel adviseur, kwamen ze tot de oprichting van verschillende kleine stichtingen: stichting Liberty, stichting Dijkverzwaring, stichting Dioraphte en stichting Continuendo MusartE Foundation.

In 2015 fuseerden de stichtingen met elkaar tot wat nu Dioraphte heet. Het is een anagram van Aphrodite, godin van de liefde. Dioraphte is sindsdien een van de grotere vermogensfondsen in Nederland. Een fonds ook met een opvallend brede focus, om zo recht te doen aan de interesses en wensen van de vrouwen. Zo hadden de vrouwen veel compassie met mensen die op achterstand stonden in het leven. Ze wilden niet alleen dat grote projecten een kans kregen, maar juist ook de kleine. Ook mochten de initiatieven best wat tegendraads zijn en vernieuwend. In die geest werken wij – tot op de dag van vandaag.

Bestuur

CT

Coen Teulings

Voorzitter

Roderik Los

Roderik Los

Penningmeester

GNM

Glenda Nühn-Morris

Lid

Phil Compernolle

Lid

SY

Sahar Yadegari

Lid

Organisatie

JM nw

Jasmijn Melse

Directeur

Fiona Buruma

Hoofd Financiën en Bedrijfsvoering

Patricia Alting Siberg

Medewerker secretariaat en projectadministratie

Adviseurs

Mijke Godschalk

Podiumkunsten

Antoon Ott

Artilaw

Cultureel Erfgoed

Mustapha Charifi

MC Management & Advies

Sociale Initiatieven in Nederland

Henk van Stokkom

DoenDenkers

Sociale Initiatieven in Afrika

Nathalie de Zoete

Nathalie de Zoete

deZoete Impact

Sociale Initiatieven in Nederland

JM nw

Jasmijn Melse

Wetenschap en Onderzoek

*Extra informatie

Wetenschappelijke adviseurs

Ype Elgersma

Erasmus MC Rotterdam

Adviseur Zeldzame Ziekten

Simon Croft

London School of Hygiene and Tropical Medicine

Adviseur Verwaarloosde Tropische Ziekten

Bouke de Jong

Institute of Tropical Medicine Antwerp

Adviseur Verwaarloosde Tropische Ziekten

Isra Cruz

Instituto de Salud Carlos III Madrid

Adviseur Verwaarloosde Tropische Ziekten

Mitali Chatterjee

Institute of Postgraduate Medical Education & Research Kolkata

Adviseur Verwaarloosde Tropische Ziekten

*Extra informatie

Ons beleid

Voor meer informatie over het beleid op de werkterreinen:

Sociale Initiatieven in Afrika
Sociale Initiatieven in Nederland
Wetenschap en onderzoek
Podiumkunsten
Cultureel Erfgoed

Ons  beloningsbeleid

De statuten van de stichting vermelden:
“De bestuurders ontvangen geen bezoldiging, middellijk noch onmiddellijk. Onder bezoldiging wordt niet verstaan een redelijke vergoeding voor de ten behoeve van de stichting gemaakte onkosten en een niet bovenmatig vacatiegeld. De hoogte daarvan wordt vastgesteld door het bestuur. Alle aan de bestuurders betaalde vergoedingen worden als zodanig in de jaarrekening opgenomen en toegelicht.”

Accountants

Lentink De Jonge

Financiële administratie

Jac’s den Boer & Vink

Jaarbericht

Dioraphte geeft een jaarbericht uit.
Teksten inclusief website Cecile Vossen
Vormgeving Ellen Spanjaard
Fotografie portretten Patrice Borger

Financieel overzicht 2023

Lees hier het financieel overzicht van Stichting Dioraphte.

Kamer van Koophandel – RSIN

Kamer van Koophandel dossiernummer 17150595
RSIN (Rechtspersonen Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer) 811835054

Dioraphte is lid van

Fondsen voor Ouderen
Big Bang Philanthropy
Philea

FIN Het bestuur van de Stichting Dioraphte verklaart te voldoen aan de FIN-normen Goed Bestuur en heeft daartoe de Jaarlijkse Verklaring naleving FIN-normen Goed Bestuur ingediend, die periodiek getoetst wordt.