Skip to main content
Meer informatie

Talentontwikkeling professioneel podiumkunstentalent
Onze voorkeur gaat uit naar projecten die de instroom en doorstroom van professioneel podiumkunstentalent bevorderen. Het kan gaan om podiumkunstenfestivals, talent- en makerstrajecten of concoursen. Concerten en/of voorstellingen komen alleen in aanmerking voor ondersteuning als de instroom en/of doorstroom van professioneel podiumkunstentalent (één van de) doelstelling(en) van het project is. Dioraphte ondersteunt geen (totstandkoming van) producties als kernactiviteit van een aanvraag.

Vernieuwing
Daarnaast ondersteunt Dioraphte veelbelovende nieuwe initiatieven die zorgen voor vernieuwing of verrijking van de professionele podiumkunsten en de sector een impuls geven. Vaak zijn dit festivals met een landelijk of regionaal bereik.

Online presentatievormen
Als gevolg van de huidige ontwikkelingen in de sector zijn wij momenteel ook geïnteresseerd in organisaties die met hun activiteiten voorloper zijn op het gebied van online/hybride presentatievormen.

Niet in aanmerking komen:
– projecten op het gebied van amateurkunst, cultuureducatie en waarbij cultuur als middel wordt ingezet om een sociaal doel te realiseren
– internationale concoursen en activiteiten waarbij met name podiumkunstenaars van buiten Nederland worden bereikt
– aanvragen voor het realiseren van concertseries
– aanvragen van organisaties die geen ANBI-status hebben
– projecten die binnen 6 maanden vanaf de vooraanvraag starten.

Het indienen van een aanvraag gebeurt alleen op uitnodiging van de adviseur podiumkunsten, nadat een vooraanvraag is ingediend. Dioraphte benadert potentiële aanvragers in sommige gevallen zelf. Dioraphte bekijkt bij de beoordeling van alle aanvragen in welke mate organisaties bij de vergoedingen die zij betalen de Fair Practice Code volgen. Verder gelden de algemene richtlijnen en criteria.

Zie meer projecten

Vooraanvraag

Uw aanvraagproces bij Dioraphte begint met een vooraanvraag. Die kunt u uitsluitend indienen via onderstaande link. Vooraanvragen die u per ‘gewone’ e-mail of per post indient, nemen we niet in behandeling.

Dioraphte hanteert de volgende algemene richtlijnen en criteria:

• Het fonds verleent financiële steun aan Algemeen Nut Beogende Instellingen in binnen- en buitenland (door de Belastingdienst erkende ANBI’s).

• Uw aanvraag heeft betrekking op een van de werkterreinen Sociale Initiatieven in Nederland, Sociale Initiatieven in Afrika, Wetenschap en Onderzoek, Podiumkunsten of Cultureel Erfgoed.

• Voor de portefeuille Sociale Initiatieven in Afrika en de portefeuille Wetenschap & Onderzoek geldt dat er geen vooraanvragen ingediend kunnen worden. Aanvragers kunnen alleen op uitnodiging van Dioraphte een complete aanvraag indienen.

• In beginsel verlenen we steun via giften. Dat kan een gift voor een project zijn, maar ook een organisatiefinanciering. We kennen twee soorten giften:

– bij een onvoorwaardelijke gift boekt Dioraphte een bedrag over op basis van een betalingsverzoek volgens de bij de toekenning verstrekte voorwaarden; 
– bij een maximale gift wordt een bedrag vastgesteld dat Dioraphte maximaal bijdraagt op basis van het budget in de aanvraag. De eindrapportage is bepalend voor de uiteindelijke bijdrage. Deze wordt berekend op basis van het verschil tussen de geplande uitgaven en de werkelijke uitgaven (al of niet op basis van een ‘bijgestelde’ begroting).

• Projecten kunnen een looptijd van meerdere jaren hebben.

• Het fonds is bij voorkeur gericht op het mogelijk maken van afgebakende projecten. Projecten die tijdens de aanvraag of behandeling daarvan al geheel of gedeeltelijk gerealiseerd zijn, zijn uitgesloten van steun.

• Projecten met een breed maatschappelijk draagvlak genieten onze voorkeur.

• Projecten met een looptijd van enkele (in de regel 2 tot 4) jaren kunnen ondersteuning krijgen, maar die heeft nooit een permanent karakter.

• Exploitatietekorten, niet-projectgebonden salariskosten, kosten van levensonderhoud en kosten verbonden aan de normale activiteiten van een organisatie behoren ook tot de dekkingsmogelijkheden.

• Uw aanvraag moet (ook) op het financiële vlak helder en overzichtelijk zijn. U draagt zorg voor een investeringsbegroting (voor zover van toepassing), een exploitatiebegroting en een dekkingsplan.

• Dioraphte verleent ook steun via samenwerking met andere partijen, waaronder vermogensfondsen.

• Aanvragen voor financiële steun ten behoeve van een individu nemen we niet in behandeling.

• Dioraphte verleent geen steun aan overheden, overheidsinstellingen of structureel geheel of vrijwel geheel door een overheid gesubsidieerde instellingen (direct of indirect.)

• Dioraphte verleent geen steun aan commerciële instellingen.

• Dioraphte verleent geen steun aan activiteiten of projecten met een overwegend politiek of religieus karakter.

• Navolgende zaken kunnen in beginsel geen ondersteuning van Dioraphte verkrijgen;
– aankoop, restauratie, verbouw of nieuwbouw van onroerende en roerende goederen,
– festiviteiten, deelname aan en/of organiseren van symposia, congressen, conferenties en dergelijke, uitgave van boeken, bouw van websites of de productie van films en dergelijke.

• U moet bij de aanvraag aantonen niet zelf te kunnen beschikken over voldoende middelen om het project te financieren. Indien in een later stadium blijkt dat de u ten tijde van de aanvraag beschikte over vermogens of fondsen op eigen of andermans naam of over andere middelen of inkomsten, zonder hiervan toen of nadien schriftelijk melding te hebben gemaakt, kunnen wij de verleende toekenning intrekken en restitutie van verleende financiële steun verlangen.

• Vooraanvragen die u per gewone e-mail of per gewone post (op papier) indient, nemen we niet in behandeling. Vooraanvragen die naar onze mening niet voldoen aan de algemene richtlijnen en criteria, behandelen we eveneens niet. U ontvangt dan geen reactie op uw vooraanvraag.

• Een Complete Aanvraag behandelen we alleen als een van onze adviseurs u heeft uitgenodigd die in te dienen. Complete Aanvragen die ongevraagd per gewone e-mail of gewone post (‘op papier’) binnenkomen, nemen we niet in behandeling.

• Om opeenhoping van Complete Aanvragen te voorkomen geven wij geen inzicht in het vergaderrooster van Dioraphte. U kunt uw aanvraag indienen wanneer het u schikt. Wij nemen die vervolgens in behandeling. Houd u rekening met een doorlooptijd van circa zes maanden vanaf de vooraanvraag.

• In alle gevallen is het oordeel van het bestuur van Dioraphte bindend bij het honoreren van een aanvraag. Hiertegen is geen beroep mogelijk, ook niet als het bestuur een beslissing niet wenst te motiveren.

• Dioraphte kan zonder vooroverleg, onder oplegging van vertrouwelijkheid, aan een derde advies vragen over alle verstrekte aanvraag- en projectgegevens.

Adviseur(s) en contact

MijkeG nw

Mijke Godschalk

mijkegodschalk@dioraphte.nl *

* Bovenstaand(e) mailadres(sen) zijn voor vragen, niet voor (voor)aanvragen

Projectadministratie (aanvragen – rapporten – betaalverzoeken)

Alle communicatie tussen aanvragers en Dioraphte verloopt via dit portaal.