Cultureel Erfgoed in Nederland
Scroll

Cultureel Erfgoed in Nederland

Middels deze portefeuille geeft Dioraphte financiële ondersteuning aan projecten die het behoud en beheer beogen van materieel roerend en onroerend cultureel erfgoed in Nederland. Dit in de ruimste zin van het woord: monumenten, archeologie, archieven en musea.

Dioraphte zoekt projecten die van blijvende waarde zijn. Tijdelijke projecten, zoals tentoonstellingen, symposia en dergeljke vallen buiten het toekenningsbeleid.

Toekenningsbeleid

De voorkeur gaat uit naar projecten die als kwetsbaar bestempeld kunnen worden: projecten die zonder financiële steun van derden niet van de grond zouden komen, die niet altijd een groot publiek genereren maar wel belangrijk zijn om te realiseren.

Bij projecten ten aanzien van onroerend erfgoed komen rijksmonumenten alleen in aanmerking, mits ze niet in eigendom zijn van de rijksoverheid of een lagere overheid. Deze monumenten dienen nadrukkelijk een publieksfunctie te hebben, zoals het geval is bij kerken, structureel opengestelde kastelen en musea. Restauratie van orgels valt buiten het beleid van Dioraphte.

Op het gebied van roerend erfgoed ondersteunt Dioraphte geen aankopen van objecten ten behoeve van bijvoorbeeld musea. Ook documentaires en films vallen buiten het toekenningsbeleid.

Ondersteuning van publicaties komt slechts in uitzonderlijke gevallen voor. Het gaat dan om uitgaven met een hoog wetenschappelijk karakter, niet per se bestemd voor een groot publiek, en waarvan de inhoudelijke waarde geruime tijd relevant blijft. Denk hierbij aan bestandscatalogi (dus geen tentoonstellingscatalogi) en aan complete briefuitgaven van kunstenaars of schrijvers.

Dioraphte ondersteunt geen projecten van individuen, waardoor aanvragen van en voor kunstenaars, bijvoorbeeld om werken te vervaardigen, niet in aanmerking komen.

Van belang zijn ook de omvang van de projectbegroting, de financiële omvang van de aanvragende organisatie, én de verhouding tussen die twee. Dioraphte zoekt naar projecten die qua omvang in de middenmoot zitten. Bij een te groot project is een financiële bijdrage van Dioraphte te klein ten opzichte van het totaal. Bij een te klein project is veelal sprake van een meer regionaal dan landelijk belang. 

Dioraphte denkt bij projectaanvragen in de kunstsector graag mee. Ook zetten wij zelf projecten in gang en benaderen wij potentiële aanvragers. Dioraphte geeft alleen financiële organisaties met een bepaalde mate van professionaliteit. Zo moeten musea minimaal opgenomen zijn in het Museumregister.

In beginsel wordt steun verleend middels giften. We kennen twee soorten giften.

Bij de onvoorwaardelijke gift boekt Dioraphte een bedrag over op basis van een betalingsverzoek volgens de bij de toekenning verstrekte voorwaarden.

Bij de maximale gift - het meest gebruikelijke type - wordt een bedrag vastgesteld dat Dioraphte maximaal zal bijdragen op basis van het budget in de aanvraag. De eindrapportage is bepalend voor de uiteindelijke bijdrage, die wordt berekend op basis van het verschil tussen de geplande uitgaven in het aanvraagbudget en de werkelijke uitgaven.

Klik hier voor > Algemene Richtlijnen, criteria en werkwijze inzake  Cultureel Erfgoed 

Het aanvraagproces bij Dioraphte begint met een vooraanvraag.

Telefonisch vooroverleg is in dit stadium niet mogelijk.

Vooraanvragen dienen via onderstaande pagina te worden ingediend.

De hiervoor genoemde richtlijnen kunnen zonder vooroverleg worden aangepast.

Vooraanvraag Cultureel Erfgoed

Vooraanvraag indienen

Het aanvraagproces bij Dioraphte begint met een vooraanvraag.

Telefonisch vooroverleg is in dit stadium niet mogelijk.

Daarbij is het van belang dat u kort en duidelijk informatie verstrekt over uw organisatie in het tekstvak 'Korte omschrijving van uw aanvraag'.

In dit formulier vermeldt u ook de doelstellingen van de aanvraag, het beoogde resultaat, de totale kosten die gemoeid zijn met de aanvraag, en het bedrag van de aanvraag bij Dioraphte.

Een reactie kan afhankelijk van de vergadercyclus van Stichting Dioraphte enige dagen tot enige weken op zich laten wachten. Na een positieve reactie op de Vooraanvraag kunt u een Complete Aanvraag per e-mail indienen. 

Klik hier om een vooraanvraag in te dienen

Complete Aanvraag indienen

Indien u een verzoek tot indiening van een complete aanvraag van onze adviseur heeft ontvangen staan hier de vereisten waaraan deze complete aanvraag dient te voldoen. Indien u niet wordt uitgenodigd om een complete aanvraag in te dienen, is het niet mogelijk hier bezwaar tegen in te dienen.

Vereisten waaraan complete aanvraag dient te voldoen

En bij eventuele toekenning zijn de navolgende standaard toekenningsvoorwaarden van toepassing.

Standaard toekenningsvoorwaarden bij toekenning complete aanvraag

Contact

Adviseur - contactpersoon Cultureel Erfgoed in Nederlandmr. drs. Antoon Ott - Artilaw

www.artilaw.nl - info@artilaw.nl 

Bovenstaand e-mail adres is niet voor (voor-)aanvragen.  

Project administratie (aanvragen - rapporten – betaalverzoeken)

Nadat u van de adviseur van het bestuur een uitnodiging heeft ontvangen voor het indienen van een complete aanvraag kunt u deze toesturen aan Inge van Stokkom - van Veen - postbus@dioraphte.nl

Ook rapportages en betaalverzoeken kunt u toesturen via - postbus@dioraphte.nl

Het sturen van vooraanvragen alsmede het ongevraagd toesturen van voorstellen en/of complete aanvragen naar postbus@dioraphte.nl wordt niet op prijs gesteld (u zult dan ook geen reactie ontvangen op dergelijke e-mail pogingen).

Bezoekadres - koerieradres

Kuipershaven 169, 3311 AM DORDRECHT NL

Uitsluitend voor zaken die niet per e-mail verzonden kunnen worden kan navolgend postadres gebruikt worden.

Postbus 255, 3300 AG DORDRECHT NL